ادبیات گذر از وادی سبز تاریخ کهن فارسی

http://adabiyatbro.blogfa.com/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نمونه ای ازطرح درس روزانه

طرح درس روزانه زبان فارسي

دبیرستان: بحرالعلوم

 

آموزش و پرورش شهرستان بروجرد

نام دبیر: رضاآزادپور

رشته تحصيلي :ادبيات فارسي

سابقه ي تدريس :21 سال

 

 

هدف کلی :

دانش آموزان مسائلي را كه مربوط به نوشته هاي ادبي  است بهتر درك مي كنند .

 

 اهداف جزئي

 

دانش آموزان پس از پايان جلسه ي آموزشي مي توانند :

 

1-گفتارونوشته ي ساده را به نوشتارادبي تبديل كنند .

2-نكات مربوط به نوشتار ادبي را فهرست بندي كنند .

3-انواع نوشته و كاربردزبان را تشخيص دهند .

4-ارتباط كاربرد زبان با  نوشته هاي ادبي را بیان کنند.

5-به مراحلي كه در كاربرد زبان بايد توجه شود پي ببرند و ارتباط آن با نوشته ي ادبي را بيان كنند .

5-با توجه به داده ها انواع نوشته و انواع كاربرد زبان را در جمله بتوانند تشخيص دهند .

6- نوشته ها و كاربرد زبان را با هم مقايسه كنند و تفاوت آن ها را بگويند .

 

اهداف رفتاري حيطه شناختي

 

دانش آموزان پس از پايان جلسه ي آموزشي به اهداف رفتاري حيطه شناختي زيردست مي يابند :

1-گفتار را به نوشتارادبي تبديل كنند .  (حيطه ي شناختي -دانش )

2-نكات مربوط به نوشتارادبي را فهرست بندي كنند .(حيطه ي شناختي – درك و فهم )

3-انواع نوشته و انواع كاربرد زباني در نوشته را تشخيص دهند .(حيطه ي شناختي-کاربرد)

4-ارتباط كاربرد زباني با نوشتار ادبي را بیان کنند.(حيطه ي شناختي -  تجزیه وتحلیل )

5-به مراحلي كه در شيوه ي نوشتارادبي بايد توجه شود، پي ببرند و ارتباط آن با نگارش را بيان كنند .(حيطه ي شناختي – تجزيه و تحليل )

5-باتوجه به داده ها انواع نوشته و انواع كاربرد زبان در جمله را بتوانند تشخيص دهند .(حيطه ي شناختي – تجزيه و تحليل )

6- نوشته ها را با هم مقايسه كنند و تفاوت آن ها وكاربرد زبان را بگويند .(حيطه ي شناختي -  قضاوت وداوری )

 

اهداف رفتاري حيطه رواني - حركتي

 

دانش آموزان پس از پايان جلسه ي آموزشي به اهداف رفتاري حيطه رواني – حركتي زير دست مي يابند .

1-      با نگاه كردن به فيلم طبيعت اجزاي طبيعت را مي گويند (حيطه رواني حركتي – دقت)

2-      با كمك اصول نوشتار ادبي متني را از گفتاري به نوشتارادبي باز سازي كنند . (رواني حركتي – اجراي مستقل )

3-      با كمك يكي از دوستان خود مي توانند توصيف يك انسان را بنمايند .(رواني حركتي – دقت )

4-      با كمك چند نوع نوشته از پيش تعيين شده مي توانند انواع نوشته ها را دسته بندي كنند (رواني حركتي –اجراي مستقل )

5-      با كمك گوش دادن به موسيقي صداي شنيده شده را توصيف كنند (حيطه ي رواني حركتي - حيطه ي عاطفي )

6-      با استفاده از انواع نوشته بتوانند همانند آن نوشته ي ادبي  و نوشته ي علمي بنويسند (حيطه ي رواني حركتي – هماهنگي )

7-      با استفاده از انواع نوشته و كاربرد زبان همانند آن توصيف وجمله  بنويسند . (حيطه ي رواني حركتي – هماهنگي )

اهداف رفتاري حيطه ي عاطفي

 

دانش آموزان پس از پايان جلسه ي آموزشي به اهداف رفتاري حيطه ي عاطفي دست پيدا مي كنند :

1-       به چگونگي تبديل نوشته به نوشته ي ادبي علاقه مند مي شوند .[حيطه ي عاطفي – واكنش]

2-       از مشاركت در انواع روابط مفيد و كارهاي گروهي لذت مي برند [حيطه ي عاطفي – واكنش ]

3-       با علاقه و دقت به درس گوش مي دهند و سوال مي پرسند [ حيطه ي عاطفي دريافت ]

4-       براي انجام كارهاي خاص داوطلب مي شوند وبه دبير در امر آموزش كمك مي كنند [حيطه ي عاطفي - واكنش ]

5-       با اشتياق و شوق در مسابقه شركت مي كنند [حيطه ي عاطفي – تبلور ارزش گذاري ]

6-       ديد آن ها نسبت به مسائل اطرافشان عميق تر مي شود [حيطه ي عاطفي -تبلور شخصيت ]

7-       در مورد شگفتي هاي خلقت كنجكاو مي شوند و به عظمت خالق اين شگفتي ها پي مي برند .[حيطه ي عاطفي – تبلور شخصيت ]

 

استفاده از نظريه ساخت گرايي و رفتار گرايي در ارائه آموزش

روش ساخت گرايي E5

در اين روش معلم نقش هدايت گر و مشاور را ايفا مي كند و با پرسيدن سوال هاي متعدد و تفكر بر انگيز انجام گفت و گو ، نمايش و استفاده از فيلم و وسايل كمك آموزشي دانش آموز را هدايت مي كند و انديشه ي او را براي دستيابي به حقيقت تقويت وهدايت مي كند . اين روش شامل 5 مرحله مي باشد چون هر مرحله با حرف Eآغاز مي شود اين روش را E5مي نامند اين مراحل به ترتيب از اين قرارند :

 

مرحله اول :در گير كردن (ENGAGING)

 

مرحله دوم : كاوش (EXPLORATION)

 

مرحله سوم :توصيف (EXPLANATION )

 

مرحله چهارم : گسترش (ELABORATION

 

مرحله پنجم :ارزشيابي (EVALUATION )

 

روشهای تدریس

 

روش ها تلفيقي است از :

روش پرسش وپاسخ

ارائه تحقیق وپژوهش

روش بحث وگفتگو

روش نمايش

روش همیاری و خود جوش ،مبتني بر ساخت گرايي (تا پایان سال سعی مي شود علاوه بر روش های دیگر تدریس ،تدریس به صورت گروهی باشد. درهرترم به فعال ترین وبهترین گروه جایزه تعلق خواهدگرفت .)

 

طراحي هندسي كلاس

چينش و طراحي هندسي كلاس با توجه به امكانات كلاس صورت مي گيرد . در اين كلاس با توجه به روش تدريس ،صندلي هاي دانش آموزان در حد امكان به صورت هلالي چيده مي شوند تا تعامل متقابل به بهترين شكل انجام پذيرد .

 

موادووسایل كمك آموزشی

1-کتاب زبان فارسی

2-گچ سفیدورنگی يا ما‍‍‍‍‍‍‍ژيك وايت برد  

3- رايانه كه درس را به وسيله ي power point بتوان درس داد

4- کارت های تندخوانی انواع جمله

5- كارت ها ي تند خواني كاربرد زبان

6- نوار موسيقي طبيعت

7- ضبط صوت

8- چند نوع نوشته

9- رايانه كه دانش آموزان جهت تعامل بيشتر با هم ومعلم به شبكه وصل مي باشند .

10- ويدئو پروژكتور

11- پرده سفيد

12 – كتاب هاي مرجع

13- دفتر و خودكار  

    لازم به ذكر است در تهيه ي وسايل از دانش آموزان نيز كمك گرفته مي شود و بهترين كارها جمع آوري مي شود تا در نمايشگاه بهمن ماه در معرض ديد همگان قرار بگيرد . 

 

گروه ها ي يادگيري وهميار معلم 

 

دانش آموزان به 2 گروه 4 نفري تقسيم شده اند (گروه هاي سعدي و حافظ )كه در امر آموزش نقش فعال دارند . هر گروه شامل دانش آموزان  قوي ،متوسط و ضعيف است . در هر ماه 2 نفر (يك قوي و يك متوسط يا ضعيف )هميار انتخاب مي شوند و معلم را در:

 ديدن تكاليف ،رفع اشكال گروه ها ،برگزاري آزمون ها ي تيمي ،  جمع آوري كارهاي عملي  دانش آموزان ،دادن اطلاعات درسي به دانش آموزان غايب و رسيدگي به وضعيت پيشرفت درسي گروه ها به خصوص دانش آموز غايب ياري مي كنند و در پايان هر ترم بهترين هميار مورد تشويق مدرسه قرار مي گيرد .ساير كارهاي هميار معلم در پيوست نوشته شده است .

 

نحوه ي استفاده از هوش گارد نر در اين تدريس

هوش لفظي و زباني : بحث و گفتگو ، سخن گفتن در مورد موضوع درس ، ارائه ي توضيحات

هوش منطقي : قضاوت در مورد انواع نوشته و قضاوت در مورد انواع كاربرد زبان در نوشته و قضاوت در مورد انواع نوشته و درك رابطه ي بين آن ها

هوش موسيقايي : گوش دادن به موسيقي طبيعت براي ايجاد انگيزه  و يادگيري سريع تر

هوش بصري و مكاني : رويت تصاوير كتاب ، تصاوير و وسايل كمك آموزشي تهيه شده توسط دانش آموزان و معلم  ،رويت نمايش ، استخراج نتايج

هوش حركتي : تهيه ي كارت تند خواني ، شركت در نوشتن مطالب بر روي تابلو

هوش ميان فردي : ارتباط و همكاري با اعضاي گروه و دبير در حين تدريس

هوش درون فردي : مطالعات فردي ، نسبت به درس و جواب دادن به سوالات معلم به صورت فردي .

نكات قابل توجه در طول جلسه ي آموزشي

- در طول جلسه ي آموزشي بنا بر تشخيص معلم هر موقعيت مناسبي پيش آيد توجه دانش آموزان به قدرت خداوند متعال جلب مي گردد .

- در طول جلسه ي آموزشي معلم دانش آموزان را از نظر روحي ، جسمي ،اخلاقي ،تربيتي ، طرز نشستن ، رعايت قوانين كلاس  ؛ تحت نظر دارد و در صورت لزوم به اصلاحت لازم در اين امور نيز پرداخته مي شود .

-امتيازات دانش آموزان در برگه ثبت امتياز ماهانه و چك ليست نگرش ها و مهارت ها ثبت مي شود كه توضيح و نمونه ي آنها در پيوست آمده است .

مهارت هاي قبل از تدريس

شروع كلاس

فعاليت دانش آموزان : سلام ، ايستادن به ادب ،  گفتن نام خدا ،خواندن يك بيت شعر پند آموز يا شعار كلاس با صداي بلند :

با هم بودن آغاز ، با هم ماندن پيشرفت و با هم كار كردن موفقيت است (هنري فورد)،

شركت در احوال پرسي ،اعلام حضور ،شرح علت غيبت گذشته همراه با برگه ي موجه نمودن غيبت از طرف دفتر

فعاليت معلم : سلام ، دعوت به نشستن ،احوال پرسي ،حضور و غياب (البته حضور و غياب توسط همياران معلم انجام شده و من به طور نامحسوس با نگاه كردن به دانش آموزان و يا شمارش دانش آموزان  از آن مطمئن مي شوم .) بررسي علت غيبت دانش آموزان در جلسه ي گذشته و در خواست برگه موجه نمودن غيبت از دفتر دبيرستان و در صورت ورود دانش آموزي با تاخير ،بررسي علت و برخورد تربيتي مناسب و آموزنده .                                                         

 صحبت  در مورد مناسبت روز  آن                                                

رسیدگی به تکالیف جلسه ي گذشته :

-پرسش ازدو هميار معلم درمورد این که آیا افراد گروه تکالیف خود را انجام داده اند یا خیر.

-دیدن دفتر هميار هاوچند تن دیگر ازدانش آموزان (بطورتصادفی )

-پرسش ازهميار ها درمورد وضعیت پیشرفت کارکرد گروهها و سر گروه ها

2 دقيقه

تعيين رفتار ورودي دانش آموزان  :

فعاليت دانش آموزان

1-پرسش ازدرس هفتم ازچندتن ازدانش آموزان به خصوص از دانش آموزي كه در جلسه ي پيش غايب بوده و بايد افراد گروه با او كار مي كردند تا از افراد گروه عقب نيفتد .

فعاليت معلم :

در پرسش و پاسخ نظارت داشته باشد و مطمئن شود همه درس را ياد گرفته اند.

2- به صورت انفرادي سوالاتي را بپرسد و در صورت لزوم رفع اشكال نمايد .

انتظار مي رود كه دانش آموزان فعالانه در پرسش و پاسخ اين سوالات را پاسخ دهند :

1- هر جمله به چند شكل مي تواند باشد ؟

2- جمله ي استثنايي چيست ؟

3- جمله هاي زير را در نمودار درختي جانشين سازي كند و اجزاي جمله را مشخص كند؟ الف- توقف ممنوع      ب-شعر يعني التذاذ ادبي         ج- حافظ خودش را رند مي داند.                                                             3 دقيقه

ارزشیابی تشخیصی :

فعاليت معلم :به منظور ارزشيابي تشخيصي ،سوالات زير به منظور ورود به درس جديد و پل ارتباطي بين درس جلسه قبل واين جلسه از دانش آموزان پرسيده مي شود . به عبارتي ديگر سوال هاي ارزشيابي تشخيصي از رفتار ورودي و پيش نياز درس طرح شده است .

دانش آموزان بايد بتوانند به این سوالات پاسخ دهند:

1-نوشته ادبي چيست ؟

2-چه موقع ازنوشته ي ادبي استفاده مي شود؟

3- درنوشته ي ادبي  به چه چيزهايي بايد توجه داشت ؟

پاسخ اين پرسش را به طور كامل نمي دانند :در تبديل نوشته به نوشته ي ادبي چه نكاتي بايد رعايت شود و كاربرد زباني چيست ؟(نقطه ي شروع درس جديد)                                                     2دقيقه

ایجادانگیزه وآماده سازی :

1-     با كمك رايانه  و گذاشتن فيلم طبيعت همراه موسيقي توجه دانش آموزان را جلب مي كنم .(البته به جاي اين كار مي توان دانش آموز را به حياط مدرسه و يا جايي كه طبيعت است برد تا محسوس تر اين درس را بفهمند كه چون اين كار در حوصله ي جشنواره نمي  گنجد ،از اين شيوه استفاده نكردم . )

2-     مي خواهم دو نفرنمايش اجرا كنند و همزمان موسيقي طبيعت پخش شود (به به چه هواي خوبي ! صداي آب آدم را آرام مي كند؛ ابرها گويي در هوا باهم بازي مي كنند و باد صورت گلها را نوازش مي دهد .بوي بنفشه را مي شنوم.آه بوي عيد !.چه زيبا.

ولي به نظر من عيد يك نوع تغيير است كه در اثر فعل و انفعالات شيميايي و فيزيكي جهان دگرگون مي  شود ،با گرم شدن هوا و بالا رفتن دما درختان جوانه مي زنند و در اثر شدت برخورد قطرات آب در رود خانه صدا ايجاد مي شود.

3-مي خواهم به سوالات زير كه بر روي تابلو جهت تحريك بيشتر دانش آموزان آماده است پاسخ دهند :

الف- چه چيز هايي در نمايش به چشم مي خورد ؟

ب- صدا ها ي طبيعت با نمايش  چه ارتباطي داشتند ؟

ج- جملات كدام يك عاطفي بود و به دل انسان مي نشست؟

چ- مطالبي را كه گفتند كدامش به نوشته ي ادبي نزديكتر بود ؟

4                                                       دقیقه                     ارائه درس                          10دقیقه

فعالیت دانش آموز

فعالیت معلم

 

1-توجه به فيلم و پاسخ دادن به سوالات معلم و شركت در بحث گروهي

- اجراي نمايش دو تن از آنها همراه شنيدن صداي موسيقي و توجه دانش آموزان به طرز گفتارشان  

1-در گير كردن دانش آموزان با موضوع درس و ايجاد انگيزه در آنها با نشان دادن فيلم طبيعت و سوالاتي براي ايجاد انگيزه و تحريك ذهن بر روي تابلو كلاس نصب شده است .

-درگير كردن آنها با اجراي نمايش توسط دانش آموزان

- درگير كردن آنها با مواجه شدن به دو نوع نوشته

 

 

در گير كردن

2- با اشتياق طبيعت را توصيف مي كنند .

- توجه به نمايش  و پي گيري طرز بيان دانش آموزان

2-بررسي انواع نوشته ي ادبي و علمي

 

 

 

كاوش

3-در پاسخ گويي فعالانه شركت مي كنند و تصاوير را با علاقه مشاهده مي كنند .

- پي به نكاتي كه مربوط به نوشته ادبي است مي برند و كاربرد زبان را مي فهمند .

- توجه به خلقت هاي طبيت خدا وشكر او به خاطر دادن نعمت گفتارو شنوايي و بينايي  به انسان ها

 

- شركت فعال در مسابقه و همكاري در پاسخ به سوال مسابقه در گروه

 

 

-تشويق گروه برنده  

3-پرسيدن سوال و تشويق دانش آموزان نسبت به انواع علمي و ادبي

-فرق نوشته ي ادبي با نوشته ي علمي را بگويند .

 

- چه نكاتي را در تبيل گفتاري به نوشتارادبي رعايت كنند.

 

- توجه دانش آموزان به خلقت خدا 

 

 

 

- طي يك مسابقه از گروهها مي خواهم نوشته ها را كه به صورت علمي يا ادبي است  تغيير دهند و كاربرد زبان كه شامل ساده نويسي و استفاده از كنايه ،موسيقي كلام ،زيبايي آفريني  را رعايت كنند .

- بررسي كار گروهها و راهنمايي آنها و اعلام برنده .

 

 

 

توصيف

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فعاليت دانش آموز

فعاليت معلم

مراحل

4- از اطلاعات كسب شده براي رسيدن به پاسخ سوال بهره مي گيرند و سعي مي كنند  با شركت در مسابقه امتياز مربوط به مسابقه را كسب كنند .

- انجام تكاليف و ارائه آنها در جلسه ي بعد  

4-انجام ارزشيابي  تكويني در ضمن تدريس از طريق پرسش هايي كه از دانش آموزان به عمل مي آيد و انجام مسابقه (ليست سوالات در قسمت ارزشيابي تكويني قرار دارد )

 

 

- دادن تكليف به دانش آموزان (ليست تكاليف در قسمت  مهارت هاي پس از تكليف قرار داده شده است .)

 

 

گسترش

5- اعضاي گروه با هم به سوالات پاسخ مي دهند و نتيجه را در رايانه ثبت نموده و امتياز مي گيرند .

5-  برگزاري ارشيابي پاياني و سنجش دانش و مهارت دانش آموزان از طريق سوالا تي كه توسط شبكه رايانه اي براي دانش آموزان ارسال مي گردد . در نهايت مجموع نمرات و امتياز هاي آنها محاسبه شده و از طريق رايانه براي آنها ارسال مي گردد .

(برخي از سوالات در بخش ارزشيابي تكويني آمده است )

 

 

 

ارزشيابي

 

ارزشيابي تكويني 

فعاليت معلم :

در ضمن تدريس اين پرسش ها جهت ارزشيابي پرسيده مي شود :

1-     در نوشته هاي ادبي به چه مسائلي توجه مي شود ؟

2-     در كاربرد زبان در نوشته ي ادبي چه بايد كرد ؟

3-     تفاوت نوشته هاي ادبي با علمي چيست ؟

4-     با استفاده از كارت ها ي تند خواني هم اين مسائل را مي پرسم .

فعاليت دانش آموز : فعالانه در پاسخ گويي شركت مي كنند .                           2دقیقه

 

جمع بندي و نتيجه گيري

جمع بندي و نتيجه گيري به ترتيب توسط خود دانش آموزان صورت مي گيرد .؛به اين صورت :

1-   در تبديل نوشته به نوشته ي ادبي بايد از صور خيال ، كاربرد زبان و بيان بهره گرفت.

2-  در توصيف اشخاص بايد به حالات روحي و عاطفي و ويژگي هاي ظاهري افراد توجه داشت .

3-  در نوشته ها ي علمي  نبايد ازصور خيال استفاده كرد .

4-  راه هاي موثر در مهارت نويسندگي  ساده نويسي ، نوشتن خاطرات ، توصيف و شرح حال است .

5-    بايد در حين نوشتن مطالب به اجزاي جمله توجه داشت و در انتخاب واژگان (اسم و فعل و صفت) دقت كرد. (ارتباط اين درس با درس قبل )

فعاليت معلم :گفته هاي دانش آموزان را تكميل مي كنم و در نهايت توجه آن ها را به قدرت خدا جلب مي كنم .                                                           2دقيقه

ارزشیابی پایانی :

فعاليت معلم : به منظور استفاده ي هر چه بيشتر از رايانه توسط دانش آموزان سوالات ارزشيابي پاياني از طريق شبكه رايانه اي براي دانش آموزان ارسال مي گردد و از هر گروه تقاضا مي گردد به سوالات پاسخ دهند .معلم بر كار آن ها نظارت كرده و به آن ها امتياز مي دهد .

فعاليت دانش آموزان : همكاري با يكديگر و شركت فعال در پاسخ گويي و كسب امتياز .                                                                2دقيقه  

 

تعيين تکلیف وفعاليت هاي خارج از كلاس  :

فعاليت معلم : انجام تكاليف زير را به دانش آموزان گوشزد مي كند .

فعاليت دانش آموزان :انتظار مي رود با تحقيق و مطالعه  اين تكاليف را انجام دهند .

1-فعاليت انفرادي: تمرینهای کتاب را در دفتر بنویسند و برای جلسه بعد حل کنند.( كتاب معاني و بيان  از دكتر سيروس شميسا  و راهبردهاي يادگيري زبان فارسي ازهامون سبطي را جهت رفع اشكال به آنها معرفي مي كنم .)

3 –درس بعد را يكبار مطالعه كنند .

4- نوشتن مطلبي ادبي (5 سطر )و مشخص كردن كاربردهاي زباني در نوشته

برای فعالیت گروهی:

1- جهت تشكيل نمايشگاه وسايل كمك آموزشي گروهي كه نوبتش است كارت هاي  مربوط به تبديل نوشته ي ساده به نوشته ي ادبي را درست كند .

3- ازاينترنت منابعي كه درباره ي نگارش علمي وادبي است فهرستي را تهيه كنند و در صورت امكان يكي از آن منابع را جهت معرفي به دوستانشان به كلاس بياورند .

4- هميار معلم ها دفترها ي تمرين را در جلسه ي بعد ببينند .                         2دقيقه  

خاتمه :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ نوشته شده در  چهارشنبه چهارم آبان ۱۳۹۰ساعت 19:58  توسط گروه ادبیات  | 

                

نام ونام خانوادگی دبیر : رضاآزادپور                         

 گروه آموزشی ادبیات فارسی متوسطه شهرستان بروجرد                         

 

جدول طرح درس سالانه     درس :زبان فارسی ۲         سال تحصیلی :

                                             دبیرستان : بحرالعلوم

 

هفته

درس

عنوان دروس

 

مهر

 

اول

اول

زبان وگفتار /بیاموزیم

دوم

دوم

جمله /بیاموزیم

سوم

سوم

ویرایش

چهارم

چهارم

جمله واجزای آن

آبان

 

اول

پنجم

انواع نوشته

دوم

ششم وهفتم

خط و نوشتار/باید ها ونباید های املایی (1)

سوم

هشتم

گروه فعلی و ویژگی های آن/بیاموزیم

چهارم

نهم

طرح نوشته،مواد لازم نوشته/بیاموزیم

آذر

 

اول

دهم

ویژگی های فعل

دوم

یازدهم

عنوان ،شروع وپایان نوشته/بیاموزیم

سوم

دوازدهم

ساختمان فعل

چهارم

سیزدهم

باید ها ونباید های املایی(2)

دی

 

اول

چهاردهم

روش تحقیق(1)/بیاموزیم

دوم

امتحانات دی ماه

 

امتحانات دی ماه

 

 

سوم

چهارم

بهمن

 

اول

پانزدهم

نظام آوایی زبان/ بیاموزیم

دوم

شانزدهم

گروه اسمی(1)/بیاموزیم

سوم

هفدهم

روش تحقیق (2)/بیاموزیم

چهارم

هیجدهم

گروه اسمی( 2)/بیاموزیم

اسفند

 

اول

نوزدهم

مرجع شناسی

دوم

بیستم

گروه اسمی (3)/بیاموزیم

سوم

بیست ویکم

گزینش های املایی/بیاموزیم

چهارم

بیست ودوم

مقاله نویسی (1)

فروردین

 

اول

تعطیلات عیدنوروز

تعطیلات عید نوروز

دوم

 سوم

بیست وسوم

گروه قیدی/ بیاموزیم

چهارم

بیست و چهار

ساخت واژه/بیاموزیم

اردیبهشت

 

 

 

اول

بیست وپنجم

مقاله نویسی (2)

دوم

بیست وششم

گزینش های املایی(2)

سوم

بیست وهفتم

جمله ی مرکب /بیاموزیم

چهارم

بیست وهشتم

گزارش نویسی

 

+ نوشته شده در  چهارشنبه چهارم آبان ۱۳۹۰ساعت 19:56  توسط گروه ادبیات  | 

                                                                       بسمه تعالی

طرح کلی سالانه درس : زبان فارسی(1)          پایه : اول              نام دبیر : زهرامحمدی  سال تحصیلی : 89/88

 

ماه

هفته

موضوع و عنوان درس

هدف کلی

وسایل کمک آموزشی

روش تدریس

مهـــر

اول

درس اول زبان

زبان چیست ؟

زبان چه فایده ای دارد ؟

کتاب درسی گچ و تخته

روش پرسش و پاسخ

دوم

درس دوم جمله

جمله چیست ؟

نهاد و گزاره کدامند ؟

کتاب درسی گچ و تخته

روش همیاری

سوم

درس سوم مروری بر نگارش دوره ی راهنمایی

تمرینهای مناسب نگارش

عناصر زیبایی سخن کدامند؟

کتاب درسی گچ و تخته

روش سخنرانی

چهارم

درس چهارم جمله و اجزای آن

انواع جمله از نظر تعداد ، اجزاء تشخیص انواع جملات

کتاب درسی گچ و تخته

روش همیاری

ماه

هفته

موضوع و عنوان درس

هدف کلی

وسایل کمک آموزشی

روش تدریس

آبـــان

اول

درس پنجم ویرایش

ویرایش فنی ویرایش تخصصی و ساختاری

کتاب درسی گچ و تخته

روش پرسش و پاسخ

دوم

درس ششم شکل های زبان

شکل های زبان را نام ببرند تفاوت شکل های زبان

کتاب درسی گچ و تخته

روش سخنرانی

سوم

درس هفتم چرا املاء می نویسیم؟

مهارت گوش کردن تلفظ صحیح کلمات

کتاب درسی گچ و تخته

روش سخنرانی

چهارم

درس هشتم- وژگی های فعل(1)

شخص زمان گذر معلوم و مجهول

کتاب درسی گچ و تخته

روش پرسش و پاسخ

ماه

هفته

موضوع و عنوان درس

هدف کلی

وسایل کمک آموزشی

روش تدریس

آذر

اول

درس نهم نگارش علمی و ادبی

مقایسه نوشته علمی و ادبی

کتاب درسی گچ و تخته

روش همیاری

دوم

درس دهم ویژگی های فعل(2)

گذر و نا گذر

کتاب درسی گچ و تخته

کاردستی دانش آموزان

روش پرسش و پاسخ

سوم

درس یازدهم مقایسه

بیان شباهت و تفاوتها

کتاب درسی گچ و تخته

روش سخنرانی

چهارم

درس دوازدهم گروه اسمی(1)

ویژگی های اسم تفاوت اسم ساده و مرکب

کتاب درسی گچ و تخته

روش همیاری

 

ماه

هفته

موضوع و عنوان درس

هدف کلی

وسایل کمک آموزشی

روش تدریس

بهمن

اول

درس سیزدهم- با چه خطی بنویسیم؟

تفاوت خط تحریری با خط نسخ

کتاب درسی گچ و تخته

روس سخنرانی

دوم

درس چهاردهم - توصیف

حوزه ی توصیف وسیع است

کتاب درسی گچ و تخته

روش پرسش و پاسخ

سوم

درس پانزدهم زبان شناسی

انواع زبان شناسی

کتاب درسی گچ و تخته

روش فکری

چهارم

درس شانزدهم گروه های اسمی  وابسته های اسم

وابسته های پیشین اسم کدامند؟

کتاب درسی گچ و تخته

روش همیاری

 

ماه

هفته

موضوع و عنوان درس

هدف کلی

وسایل کمک آموزشی

روش تدریس

اسفند

اول

درس هفدهم ساده نویسی

ویژگی نوشته ساده نکاتی که به ما کمک میکنندساده بنویسیم

کتاب درسی گچ و تخته

روش توضیحی

دوم

درس هجدهم گروه های اسمی وابسته های پیشین

وابسته های پسین اسم کدامند ؟

کتاب درسی گچ و تخته

روش پرسش و پاسخ

سوم

درس نوزدهم- خاطره نویسی

یادداشت روزانه در نوشتن از شیوه طرح سوال

کتاب درسی گچ و تخته

روش سخنرانی

چهارم

درس بیستم - ضمیر

انواع ضمیر، تفاوت ضمیر اشاره با صفت اشاره

کتاب درسی گچ و تخته

روش یورش فکری

 

ماه

هفته

موضوع و عنوان درس

هدف کلی

وسایل کمک آموزشی

روش تدریس

فروردین

اول

تعطیل

 

 

 

دوم

تعطیل

 

 

 

سوم

درس بیست و یک چه کلماتی اهمیت املایی دارند ؟

کدام کلمات در املا اهمیت دارند ؟

کتاب درسی گچ و تخته

روش توضیحی

 

درس بیست و دوم نامه نگاری (1)

انواع نامه ها را نام ببرند

قسمت های مختلف نامه

کتاب درسی گچ و تخته

روش پرسش و پاسخ

 

هفته

موضوع و عنوان درس

هدف کلی

وسایل کمک آموزشی

روش تدریس

تدریس

اول

درس بیست و سوم قید

انواع قید را در جمله تشخیص دهند

کتاب درسی گچ و تخته

روش سخنرانی پرسش و پاسخ

 

دوم

درس بیست و چهارم زبان شناسی چیست ؟

مشکلات شناخت زبان و راه حل های آن را بشناسند؟

کتاب درسی گچ و تخته

کتاب هامون سیطی

روش پرسش و پاسخ

 

سوم

درس بیست وپنجم

نامه نگاری

کتاب درسی-گچ وتخته

پرسخ وپاسخ

 

چهارم

درس بیست وششم

دستور-گروه کلمات

کتاب درسی-کتاب های زبان شناسی

سخنرانی –پرسش وپاسخ

 

 

+ نوشته شده در  چهارشنبه چهارم آبان ۱۳۹۰ساعت 19:55  توسط گروه ادبیات  | 

مشخصات کلی

پایه تحصیلی:اول

اول دبیرستان

کتاب:

زبان فارسی 1

تاریخ اجرا:

منابع:

1-دستور زبان فارسی بر پایه نظریه گشتاری ، مهدس مشکوه الدینی

2-دستور زبان فارسی 1  تقی وحیدیان، کامیار غلامرضا،

3-توصیف ساختمانی دستور زبان فارسی، محمد رضا باطنی

موضوع:

گروه اسمی2

وابسته های اسم

مدت جلسه:

90دقیقه

تهیه کننده :

رضاآزادپور

اقدامات قبل از تدریس

اهداف کلی

هدف کلی درس : آشنا کردن دانش آموزان با عناصر گروه اسمی(وابسته های پیشین)

دانش آموزان عناصر گروه اسمی را بدانند.

دانش آموزان وظیفه ی وابسته ها را بفهمند

اهداف رفتاری

دانش آموزان برای گروه اسمی مثال ذکر کنند.

دانش آموزان انواع وابسته های پیشین را در متن تجزیه و تحلیل کنند.(تجزیه و تحلیل)

دانش آموزان برای انواع وابسته های پیشین مثال ذکر کنند.(درک و فهم)

انواع وابسته های پیشین را بشناسند و جایگاه آن ها را در گروه اسمی بدانند.(دانش)

دانش آموزان برای گروه اسمی نمودار رسم کنند. (مهارت)

روش تدریس

الگوی تفکر استقرایی و ارایه اطلاعات – پرسش و پاسخ

مدل کلاس و تشکیل گروه های آموزشی

کلاس : کارگاه رایانه

گروه بندی دانش آموزان به اسامی گل ها ، با توجه به امکانات کلاس اگر صندلی باشد به شکل هندسی U و اگر میز و نیمکت باشد به شکل آزمایشگاهی

رسانه ی آموزشی

رایانه ––D – کتاب زبان فارسی 1 – تخته ی وایت برد- ماژیک- تابلو پاک کن – روزنامه و مجله – محیط تعاملی – تابلو معلم ساخته سؤالات از قبل طراحی شده

ایجاد ارتباط و انگیزه سازی

تغییر مکان تدریس – استفاده از تمثیل – نشان دادن یک مطلب ادبی و طرح پرسش تحریک آمیز

ارزشیابی تشخیصی

پاسخ به تمرین های درس جلسه گذشته.

یادآوری مطالب درس 12 :گروه اسمی 1

اجرای تدریس(فرآیند یاد دهی – یادگیری و تعمل نجربیات)

فعالیت های معلم – دانش آموز

فعالیت معلم

شروع کلاس با نام و یاد خدا/سلام و احوالپرسی / توجه به فضای فیزیکی و نکات اخلاقی و اسلامی- حضور و غیاب و بررسی علل غیبت- دقت در حالات روحی و روانی دانش آموزان – گروه بندی دانش آموزان به گروه های نا همگن و نام گزاری گروه ها- اجرای ارزشیابی وررودی - بررسی تکالیف دانش آموزان- ارتباط دادن درس جدید با مطالب گذشته – ارائه درس جدید- استفاده مطلوب و به موقع از رسانه ی ظظظظاموزشی – ایجاد فضای مناسب برای تفکر و پاسخ دانش آموزان – به کارگیری روش مطلوب تشویق – هدایت دانش آموزان به سوی مشارکت مطلوب در گروه – رعایت ترتیب و توالی در تدریس – جمع بندی و نتیجه گیری – ارزسیابی پایانی و تکوینی – تعیین تکلیف و...  خداحافظی

فعالیت دانش آموزان:

پاسخ دانش آموزان و سلام و خسته نباشی متقابل آن ها- توضیح علل غیبت و مشکلات دانش آموزان غایب – توجه کردن به قسمن های مختلف درس- پاسخ سؤال های درسی و خود آزمایی - بیان اشکالات و درسی و یا مشکلات احتمالی – شرکت و همکاری فعالانه

ارزشیابی تکوینی و پایانی

تکوینی

عناصر گروه اسمی را نام ببرید.

انواع وابسته های پیشین را ذکر کنید.

پایانی :

گروه اسمی را تعریف کنید.

آیا همه ی وابسته های پیشین در یک گروه اسمی به کار می روند؟

برای وابسته های پیشین مثال ذکر کنید.

فعالیت های خلاقانه دانش آموز

دانش آموز انواع وابسته ها را نام می برد و معلم با توضیحات خود او را برای یادگیری بیشتر راهنمایی می کند.

دانش آموز وابسته های پیشین در متن نمونه مشخص می کند و با کمک معلم ذهن او برای یادگیری انواع آن ها آماده می شود.

دانش آموز " گروه اسمی" را به عنوان یکی از عناصر مهم تشکیل دهنده ی جمله بیان می کند و معلم او را راهنمایی می کند که گروه اسمس مس تواند جایگاه های نهاد –مفعول – مسند-متمم – بدل – منادا و ...را اشغال کند.

دانش آموز گروه اسمی را به عناصر و سازه های تشکیل دهنده اس تجزیه می کند و معلم نمودار آن ها و نقش نمودار ها را در نشان دادن روابط نحوی عناصر گروه را آموزش می دهد

 

تعیین تکلیف (عمومی،گروهی،انفرادی)

تمرین های این درس را در دفتر نویسید و پاسخ دهید.

فرصت سوال و یاد داشت موارد پیش بینی نشده

در این قسمت به معرفی منابع پرداخته و به مواردی که احیاناً ناگفته مانده یا سؤال متفرقه پاسخ می دهم. ضمناً به سؤالات امتحانی دانش آموزان جواب متناسب می دهم.

 

+ نوشته شده در  چهارشنبه چهارم آبان ۱۳۹۰ساعت 19:54  توسط گروه ادبیات  | 

مشخصات کلی

 

 

نام درس:زبان فارسی(1)    کلاس و مقطع:اول متوسطه   نام دبیر:زهرامحمدی

موضوع درس:مقایسه        نام آموزشگاه:فردوس  شهرستان بروجرد

مدت جلسه:90دقیقه           تعداد دانش آموزان:    26 نفر          تاریخ:

هدفهای کلی

 

درسی و رفتاری

 

دانش آموزا ن در پایان این درس:

1-مقایسه دو امررا از هم بشناسند.     

2 -شهر خود را با شهر همجوار مقایسه کنند.

3-شباهت وتفاوت دو نفر از دوستانش را تشخیص دهد.

4-یک آیه یا حدیث که درآن دو چیز مقایسه شده باشد بیاورد.

زمان

وسایل

1-کتاب درسی          2-لوحه       3-گچ سفید و رنگی

 

قبل از شروع درس

 

سلام و احوالپرسی از دانش آموزان

دقت در وضع جسمی و روانی آنان

حضور و غیاب

 

 

5

ارزشیابی تشخیصی

 

پرسش از چند دانش آموز در مورد مقایسه و مقایسه کردن دو نفر از دانش آموزان از لحاظ جسمی و ظاهری

 

 

5

آماده سازی

 

 

 

رئوس مطالب

1-مقایسه    2-فعالیت    3-بیاموزیم درس

 

 

فعالیت های مربوط به روش ها

 

1-سوال از چند دانش آموز درمورد تفاوت ها و شباهت ها ی دو امر

2-آیا مقایسه در همه ی موارد کاربرد دارد؟

3-آیا در قرآن کریم از شیوه مقایسه استفاده شده است؟

4-آیا می توانیم دو استان را باهم مقایسه کنیم؟

 

15

 

ارائه درس جدید

 

رئوس مطالب

 

نوشتن و توضیح دادن"مقایسه"درتخته سیاه

 

فعالیت های مربوط به روش ها

 

1-ابتدابا روش سخنرانی،مطالب و مفاهیم درسی بیان می شود

2-روشن کردن معنی و مفهوم مقایسه

3-استفاده از روش مباحثه ای جهت تفهیم بیشتر مطالب

4-ایجاد پرسش و پاسخ از شاگردان و ذکر مثال از مطالب خارج درس

 30

تکمیلی

 

 

 

 

 

رئوس مطالب

 

چکیده ی مطالب و نکات مهم دوباره تکرار شود

 

فعالیت های مربوط به روش ها

 

1-بیان خلاصه درس

2-تاکید روی نکات مهم درس

3-یادداشت مطالب توسط دانش آموزان

20

ارزشیابی تکوینی

 

1-بیان چند سوال در ارتباط با مطالب ذکر شده

2-تعیین تمرین و تکلیف برای جلسه آینده

3-بازدید دفترهای تمرین به منظور رفع اشکال

 

 

 

نمونه سوال ها:

                            

                                   1-مقایسه را تعریف کنید.

                             2-غرض از مقایسه را تعریف کنید.

                             3-آیا در قرآن کریم از شیوه مقایسه و تمثیل استفاده شده است؟باذکر مثال         

                             4-مولانا چگونه از روش تمثیل استفاده می کند؟

                   5-برتولدبرشت شاعر و نمایش نامه نویس معاصر آلمانی ،نمایش نامه های حماسی و درام را چگونه باهم مقایسه کرده است؟

+ نوشته شده در  چهارشنبه چهارم آبان ۱۳۹۰ساعت 19:53  توسط گروه ادبیات  | 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

طرح درس سالانه درس زبان فارسی یک

 

دبیرستان دخترانه فردوس

دبیر مربوطه : زهرامحمدی

 

 

 

 

عنوان درس

 

درس

 

هفته

 

ماه

 

 

زبان

 

اول

 

 

اول

 

 

 

 

 

 

مهر

 

 

جمله / بیاموزیم

 

دوم

 

دوم

 

 

مروری بر نگارش دوره ی راهنمایی / بیاموزیم

 

سوم

 

سوم

 

 

جمله و اجزای آن

 

چهارم

 

چهارم

 

 

ویرایش

 

پنجم

 

اول

 

 

 

 

 

 

 

آبان

 

شکل های زبان / چرا املا می نویسیم ؟ / بیاموزیم

 

ششم وهفتم

 

دوم

 

 

ویژگیهای فعل (1 ) / بیاموزیم

 

 

هشتم

 

سوم

 

 

نگارش علمی ، ادبی / بیاموزیم

 

نهم

 

چهارم

 

 

ویژگیهای فعل (2) ، گذرو نا گذر / بیاموزیم

 

دهم

 

اول

 

 

 

 

 

 

 

آذر

 

مقایسه / بیاموزیم

 

یازدهم

 

دوم

 

 

گروه اسمی (1 ) / بیاموزیم

 

 

دوازدهم

 

سوم

 

 

با چه خطی بنویسیم ؟ توصیف

 

سیزدهم و چهاردهم

 

چهارم

 

 

 

 

عنوان درس

 

درس

 

هفته

 

ماه

 

 

دوره و رفع اشکال

 

اول

 

 

 

 

 

 

دی

 

 

 

 

 

 

امتحانات ترم

 

دوم

 

 

سوم

 

 

چهارم

 

 

زبان شناسی چیست ؟ / بیاموزیم

 

پانزدهم

 

اول

 

 

 

 

 

 

 

بهمن

 

 

 

گروه اسمی ( 2) وابسته های اسم

 

شانزدهم

 

دوم

 

 

ساده نویسی ( 2 ) / بیاموزیم

 

هفدهم

 

سوم

 

 

گروه اسمی  ( 3 ) وابسته های / بیاموزیم

 

هیجدهم

 

چهارم

 

 

خاطره نویسی / یادداشت های روزانه

 

نوزدهم

 

اول

 

 

 

 

 

 

اسفند

 

 

 

 

ضمیر / بیاموزیم

 

بیستم

 

دوم

 

 

چه کلمه ای اهمیت املایی دارد؟ بیاموزیم

 

بیست ویکم

 

سوم

 

 

نامه نگاری ( 1 ) / بیاموزیم

 

بیست و دوم

 

چهارم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

عنوان درس

 

درس

 

هفته

 

ماه

 

 

 

تعطیلات نوروزی

 

اول

 

 

 

 

 

 

 

فروردین

 

 

 

 

 

 

 

 

دوم

 

 

گروه قیدی

 

بیست و سوم

 

سوم

 

 

زبان شناسی چیست ؟ ( 2 ) / بیاموزیم

 

بیست وچهارم

 

چهارم

 

 

نامه نگاری ( 2 ) نامه به دوستان و نزدیکان / بیاموزیم

 

بیست وپنجم

 

اول

 

 

 

 

 

 

 

اردیهشت

 

 

 

 

گروه کلمه چیست ؟

 

بیست وششم

 

دوم

 

 

نقش نما / بیاموزیم

 

بیست وهفتم

 

سوم

 

 

خلاصه نویسی

 

بیست وهشتم

 

چهارم

 

 

 

 

گروه ادبیات شهرستان بروجرد

 

+ نوشته شده در  چهارشنبه چهارم آبان ۱۳۹۰ساعت 19:52  توسط گروه ادبیات  | 

طرح درس روزانه

درس: آرایه های ادبی    پایه : سوم دبیرستان رشته ی ادبیّات و علوم انسانی    دبیر: زهرامحمدی

1

تحلیل آموزشی

آرایه ادبی « سجع »

2

هدف های کلی درس

1-    دانش آموزان معنی قاموسی و اصطلاحی واژه ی « سجع » را بدانند.

2-    دانش آموزان انواع سجع را یاد بگیرند.

3-    دانش آموزان بتوانند آرایه ی ادبی « سجع » را  در متون ادبی تشخیص دهند.

4-    دانش آموزان به اهمیّت آرایه ی ادبی « سجع » در بالا بردن موسیقی کلام پی ببرند.

5-    دانش آموزان بتوانند آرایه ی ادبی « سجع » را در کلام خود به کار گیرند.

3

هدف های رفتاری درس

1-    دانش آموزان ابتدا به توضیحات معلم گوش بدهند.

2-    دانش آموزان نکات مهّم توضیحات معلّم را یادداشت کنند.

3-    دانش آموزان به صورت گروهی و فعال  به شیوه ی همیاری آرایه ی ادبی « سجع » را در متونی که معلّم از قبل فراهم کرده و در اختیار آن ها قرار داده است، تشخیص می دهند و به پرسش های مستمر معلّم پاسخ می دهند.

4

پیش دانسته ها و ارزشیابی ورودی

1-    دانش آموزان باید آرایه ی ادبی « واج آرایی یا نغمه ی حروف » را آموخته باشند و بتوانند آن را در متون نظم و نثر تشخیص دهند و اهمیّت آن را در ایجاد موسیقی کلام و تداعی معانی درک کرده باشند.

2-    دانش آموزان باید متن درس « سجع » را از پیش خوانده باشند تا به هنگام تدریس معلّم زمینه یادگیری برای آن ها فراهم باشد.

5

انتخاب رسانه های آموزشی متناسب با محتوای درس

1-    گچ سفید و رنگی و تخته یا ماژیک رنگی و وایت برد

2-    کتاب گلستان سعدی و مناجات های خواجه عبدالله انصاری

3-    فراهم آوردن نمونه بیت هایی که دارای قافیه ی درونی هستند

6

فعالیت های مربوط به معلّم

1- سلام و احوال پرسی و حضور و غیاب    5 دقیقه

2- اجرای ارزشیابی ورودی     10 دقیقه

3- مرور مطالب گذشته        5 دقیقه

4- آماده سازی ( ایجاد انگیزه )     3 دقیقه

5- معرفی موضوع درس جدید     2 دقیقه

6- تدریس درس جدید         15 دقیقه

 

7

به کارگیری روش کارایی گروهی

1-    معلّم 10 جمله یا بیت که از پیش به صورت مکتوب فراهم کرده است در اختیار دانش آموزان قرار می دهد تا با استفاده از آموخته های خود و مطالبِ کتاب درسی آن ها را مطالعه و بررسی کند و آرایه ی « سجع » و انواع آن را در آن نمونه ها تشخیص دهند. جمله ها  و ابیات باید طوری انتخاب شوند که تمام انواع سجع در آن ها باشد و از معنا و مفهوم اخلاقی و فرهنگی برخوردار باشند.

2-    بعد از آن دانش آموزان را با توجه به تعداد، شرایط و امکانات کلاس به گروه های 3 نفری تقسیم می کنیم، به صورتی که در هر گروه ، دانش آموزان زرنگ، متوسط و ضعیف باشند. آرایش کلاس طوری باشدکه افراد هر گروه روبروی هم قرار بگیرند. در این مرحله از گروه ها میخواهیم در مدت معین آرایه ی « سجع » را در نمونه ها بررسی کنند و با دلیل و منطق و استدلال  به نتیجه مفید و کامل برسند.

توجه: گروه ها در این مرحله نباید به کتاب مراجعه کنند، معلّم به هنگام همکاری گروه ها باید دائماً کار آن ها را باز نگری کند، از آن ها سؤال بپرسد، به آن ها کمک کند و به طور کلی شرایطی فراهم کند که دانش آموزان هم از نظر فراگیری مهارت های اجتماعی و هم مهارت های یادگیری تقویت شوند و کاری کند که دانش آموزان در گروه فعال باشند.

3- از آن پس معلّم آن 10 جمله یا بیت را بررسی میکند و آرایه ی « سجع » را در آن ها نشان می دهد بعد از آن گروه های دانش آموزان باتوجه به پاسخ های معلّم کار فردی و گروهی خود را نمره گذاری می کنند؛ مثلاً: اگر هر جمله یا بیت 2 نمره داشته باشد افراد گروه بر مبنای 20 نمره، نمره ی خود و گروه را تعیین می کنند.    35 دقیقه

8

ارزشیابی پایانی و تکلیف

معلّم نمره ی فردی و گروهی دانش آموزان را بررسی می کند و از میزان یادگیری آن ها آگاه می شود. اگر روند آموزش به صورتی باشد که دانش آموزان درس را یاد گرفته باشند، به آن ها توصیه می کند درس جدید را پیش مطالعه کنند تا برای جلسه ی آینده زمینه داشته باشند و برای فراگیری ذهن آن ها آماده باشد.     15 دقیقه

 

+ نوشته شده در  چهارشنبه چهارم آبان ۱۳۹۰ساعت 19:50  توسط گروه ادبیات  | 

طرح درس :

 ادبیات فارسی 3

مدرس:رضاآزادپور

 

پایه : سوم

رشته :

علوم تجربی و ریاضی فیزیک

سال تحصیلی :90-91

دبیرستان:بحرالعلوم

هدف کلی درس : آشنایی با آثار برخی از بزرگان ادبی ، دینی ، عرفانی و علمی گذشته و معاصر ایران و جهان

آشنایی با ظرایف ادبی و توانایی به کار گیری درست آن ها

توانایی درک و بیان افکار ، ارزش ها ، مفاهیم و پیام های متون ادبی گذشته و حال

 

ماهها

هفته ها

جلسه

 

درس

موضوع و عنوان درس

هدف ویژه درس

فعالیت های دیگر

مهر

 

 

هفته اول

 

1

 

 

درس اول

 

 

 

ما همچنان در اول وصف تو مانده ایم

 

آشنایی با ادب گذشته

آشنایی با نوعی تحمیدیه

آشنایی با نثر مسجع

آشنا یی دانش آموزان با شیوه ی همیاری

گروه بندی دانش آموزان

توضیحاتی در باره ی کلیات ادبی

ارائه کتاب گلستان سعدی برای آشنایی بیشتر دانش آموزان با این اثر ارزشمند

 

 

هفته دوم

 

2

 

 

ادامه ی درس اول

 

افلاک حریم بارگاهت

آشنایی با قالب ترکیب بند و کاربرد آن

آشنایی با واژگان کهن و آرایه های موجود

پرسش شفاهی

توزیع جزوات نمونه سوال

کار گروهی

 

 

هفته سوم

 

3

 

 

 

درس دوم

 

 

رزم رستم و اسفندیار

 

آشنایی با ادبیات حماسی و ویژگی های سبکی شاهنامه

پرسش گروهی

کنترل دفاتر دانش آموزان ارائه ی کتاب شاهنامه  و معرفی آثار ی چند درباره ی این کتاب ارزشمند

پاسخ خود آزمایی ها

کار گروهی

 

 

هفته چهارم

 

4

 

 

 

ادامه ی درس دوم و درس سوم

 

رزم رستم و اسفندیار

 

کمال الملک

آشنایی با فیلم نامه نویسان معروف

 

آشنایی با نمونه ای از فیلم نامه با درون مایه ای حماسی

 

 

بسمه تعالی

 

 

 

 

 

 

 

آبان

 

 

 

 

 

هفته اول

 

5

 

 

 

 

درس چهارم

 

 پنجم

 

 

گاو

 

گل دسته ها و فلک

آشنایی باعناصر تشکیل دهنده داستان

تفاوت داستان های امروز و دیروز

 

آشنایی با نثر صریح توصیفی وطنز گونه جلال  ال احمد

بررسی اشکالات اوراق امتحانی

نمایش فیلم

نقد و تحلیل جنبه های سیاسی اجتماعی ادبی و فرهنگی  داستان غلامحسین ساعدی و جلال آل احمد

 

 

هفته دوم

 

 

7

 

 

 

 

درس ششم

 

 

 

قاضی بست

آشنایی با تاریخ بیهقی

 

ونثر زنده و پر تپش او

پرسش گروهی

پاسخ خود آزمایی ها

کنترل دفاتر دانش آموزان

فعالیت گروهی

ارائه ی کتاب تاریخ بیهقی

برای آشنایی بیشتر دانش اموزان با این اثر ماندگار

 

 

هفته چهارم

 

 

8

 

 

 

درس هفتم

 

 

بیهقی و هنر نویسندگی او

 

 

آشنایی با نمونه ای برگزیده از نقد وبرسی آثار ادبی

 

 

آزمون ماهانه

پاسخ خود آزمایی ها

کنترل جزوات نمونه سوال

کار گروهی 

 

 

آذر

 

هفته اول

 

9

 

 

 

درس هشتم

 

خون خورشید

بانگ جرس

آشنایی با درون مایه ی ادب پایداری ونمونه های آن

بررسی اشکالات اوراق امتحانی

پرسش شعر حفظی

فعالیت گروهی

پاسخ خود آزمایی ها

 

 

 

هفته دوم

 

 

10

 

 

 

درس نهم

و

 دهم

 

تپه ی برهانی

باغ نگاه

 

ترانه ی من

آشنایی با نمونه های دیگر از ادبیات پایداری

آشنایی با نمونه های آثار ادبی جهان ومشترکات وپیوندهای آن با ادبیات فارسی

پرسش شفاهی

کنترل دفاتر دانش آموزان

فعالیت گروهی

پاسخ خود آزمایی ها

 

 

 

هفته سوم

 

 

11

 

 

 

درس یازدهم

 

 

ققنوس

چشم به راه

آشنایی با داستان برون مرزی تا گور و نمونه ای از شعر او

پرسش گروهی

کنترل دفاتر دانش آموزان

کنترل جزوات نمونه سوال

فعالیت گروهی

پرسش شعر حفظی

 

 

 

هفته چهارم

 

 

12

 

 

برگزاری آزمون مستمر

 به منظور ارزشیابی پایانی و آماده سازی دانش آموزان برای شرکت در آزمون پایانی نیمه اول

 

آشنایی با داستان برون مرزی تا گور ونمونه ای از شعراو

 

 

 

دی

 

 

هفته اول

 

 

 

 

 

 

 

برگزاری امتحانات پایانی نیمه ی اول سال تحصیلی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

هفته دوم

 

 

 

هفته سوم

 

 

هفته چهارم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بهمن

 

 

هفته اول

 

13

 

 

درس دوازدهم

 

امید دیدار

آفتاب وفا

اشنایی با نمونه  هایی از ادب غنایی

بررسی اشکالات اوراق امتحانی نیمه اول

فعالیت گروهی

ارائه ی دیوان خاقانی برای آشنایی بیشتر دانش آموزان با این شاعر

 

 

 

هفته دوم

 

 

14

 

 

 

 

 

درس سیزدهم

 

 

 

 

 

 پروانه  بی پروا

سخن تازه

آشنایی با نمونه هایی از اثار عطار و مولوی

پرسش شفاهی

کنترل دفاتر دانش آموزان

پاسخ خود آزمای ها

فعالیت گروهی

ارائه ی کتاب منطق الطیر و غزلیات شمس تبریزی

برای آشنایی بیشتر دانش اموزان با این دو اثر گرانقدر

 

 

هفته سوم

 

 

15

 

 

 

درس چهاردهم

 

 

 

کبوتر طوقدار

آشنایی با نمونه هایی ارزشمند از ادبیات تمثیلی

 

پرسش گروهی

کنترل جزوه نمونه سوال

پاسخ خود آزمایی ها

فعالیت گروهی

پرسش شعر حفظی

ارائه کتاب کلیله و دمنه برای آشنایی بیشتر دانش اموزان با این اثر

 

 

هفته چهارم

 

16

 

 

ادامه ی

درس چهاردهم

 

کبوتر طوقدار

 

از ماست که بر ماست

آشنایی با چگونگی بهر ه گیری از تمثیل در شعر  

آزمون ماهانه

کنترل دفاتر دانش آموزان

پاسخ خود آزمایی ها

ارائه دیوان ناصر خسرو

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اسفند

 

 

هفته اول

 

 

17

 

 

 

درس پانزدهم

 

 

نوروز

 

زاغ و کبک

 

آشنایی با نوشته ای تحلیلی درباره نوروز رمز ماندگاری ما

بررسی اشکالات اوراق امتحانی

کنترل جزوه نمونه سوال

فعالیت گروهی

پاسخ خود آزمایی ها

 

 

هفته دوم

 

 

18

 

 

 

درس شانزدهم

 

 

هجرت

آفتاب پنهانی

قران مصور

آشنایی با درون مایه های ادبیات انقلاب ونمونه هایی  از شعر انقلاب

 

پرسش گروهی

کنترل دفاتر دانش آموزان

پاسخ خود آزمایی ها

فعالیت گروهی

 

 

هفته سوم

 

19

 

 

درس هفدهم

و

 هجدهم

 

 

(حذفی)

 

نیاز روحانی

چشم های زمین

چند رباعی

 

آشنایی با قالب رباعی وادبیات انقلاب

آشنایی با نمونه های از شعر این دوره

پرسش شفاهی

کنترل جزوه نمونه سوال

پاسخ خود آزمایی ها

فعالیت گروهی

 

 

هفته چهارم

 

 

20

 

 

 

درس نوزدهم

 

 

بخوان

اشنایی با نمونه ای از حسب حال

امتحان ماهانه

کنترل دفاتر دانش آموزان

پاسخ خود آزمایی ها

فعالیت گروهی

تعیین تکلیف نوروزی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فروردین

 

 

هفته اول

 

تعطیلات نوروزی

 

 

هفته دوم

 

 

هفته سوم

 

21

 

 

 

درس بیستم

 

 

 

 

بوی جوی مولیان

اشنایی با نمونه ای از حسب حال

 

کنترل تکالیف نوروزی

فعالیت گروهی

پاسخ خود آزمایی ها

 

 

هفته چهارم

 

22

 

 

درس

بیست و یکم

 

 

اقلیم عشق

آشنایی با قالب ترجیع بند

 

پرسش شعر حفظی

کنترل جزوه نمونه سوال

فعالیت گروهی

پاسخ خود آزمایی ها

 

 

هفته پنجم

 

 

23

 

 

درس

بیست و دوم

 

 

 

 

موسی و شبان

آشنایی با نمونه هایی از ادب عرفانی

 

آزمون ماهانه

کنترل دفاتر دانش آموزان

پاسخ خود آزمایی ها

فعالیت گروهی

ارائه کتاب مثنوی معنوی برای آشنایی بیشتر دانش آموزان با این اثر ماندگار ادب فارسی

 

 

اردیبهشت

 

 

هفته اول

 

 

24

 

 

 

درس

بیست و سوم

 

 

شبنم عشق

 

 

آشنایی با نمونه ای از نثر عرفانی

 

بررسی اشکالات اوراق امتحانی

پاسخ خود ازمایی ها

فعالیت گروهی

 

 

هفته دوم

 

25

 

 

ادامه ی

درس

بیست و سوم

 

 

 

شبنم عشق

 

آشنایی با نمونه ای از نثر عرفانی

 

کنترل جزوه نمونه سوال

رفع اشکال

پاسخ خود آزمایی ها

فعالیت گروهی

 

 

هفته سوم

 

 

26

 

 

 

 

برگزاری آزمون مستمر

 به منظور ارزشیابی پایانی و آماده سازی دانش آموز برای شرکت در آزمون پایانی

 

 

هفته چهارم

 

27

 

 

 

بررسی اشکالات اوراق امتحانی ، دوره ی کتاب، مروری بر نمونه سوالات امتحانات نهایی و آماده سازی دانش آموزان برای شرکت در امتحان نهایی با موفقیت

 

 

 

 

خرداد

 

هفته اول

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

برگزاری امتحانات پایانی سال تحصیلی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

هفته دوم

 

 

 

هفته سوم

 

 

 

هفته چهارم

 

 

 

 

 

 

 

 

+ نوشته شده در  چهارشنبه چهارم آبان ۱۳۹۰ساعت 19:47  توسط گروه ادبیات  | 

 

 

طرح درس : شماره ی 2

عنوان کتاب : ادبیات فارسی (2)

موضوع در س : جلوه های هنر در اصفهان

                                تهیه :گروه ادبیات شهرستان بروجرد

 

هدف کلی

آشنایی با هنر ها ی معمار ی وویژگی های معنوی و تاثیری آن بر روح و روان بیننده

 

اهداف جزیی درقالب رفتاری

پس از پایان تدریس از فرا گیر انتظار داریم که :

1- تفاوت عمده ی معماری اصیل واسلامی را با معماری معاصر بیان کند

2- برخی از واژه هاوعبارتهای وترکیبات مهم درس هم چون : مجرد ، شمسه ، مقرنس ، غرفه ، گوشواره ، زاویه و ... « بهار منجمد ورمز آلود» و « نا پیدا کردن در محدوه ی جای گیری ولانه ای برای نامحدود جسته شود » را به درستی معنی کند .

3- بتواند متن در س را به روشنی موثر والقایی وبدون غلط بخواند

4-  با دکترمحمد اسلامی ندوشن آشنا شود و آثار ایشان را نام ببرد

5- محتوای در س را در سه سطر سطح خلاصه نماید ، ویژگی کتاب را مشخص کند

گزینش محتوا (رئوس مطالب )

1- تبیین ساختار معماری اسلامی

2- تبیین هنر درعروج روح

3- معرفی دکتر محد اسلامی ندوشن به عنوان یکی ازنویسندگان و متفکران معاصر

4- آموزش پاره ای از واژه ها و ترکیبات و عبارات دشوار متن

5- تقویت باورهای دانش آموزان در تاثیر هنر خاصه هنر اسلامی در ایجاد معنویت و تعالی روح به ویژه در مکان های مذهبی مثل مساجد .

6- آشنایی با آثار نویسندگان دیگر در زمینه های معماری اسلامی

روش تدریس

با استفاده از «‌الگوی تفکر انتقادی » و روش« تفکر استقرای» به طراحی کارول هملبرگ که برمبنای ی« پرسش و پاسخ» انجام می گیرد

رسانه های آموزشی

علاوه بر تخته سیاه و گچ ، کتاب هایی  نظیر : صفیر سیمرغ ، آواها و ایماها ، عکس ، مجموعه های آلبوم ، فیلم ها ی مستند در زمینه ی معماری اصفهان

قبل از شروع در س

سلام و احوالپرسی ، دقت در وضع جسمی و روحی ، حضور وغیاب و بررسی تکالیف

3 دقیقه

 

 

هدف کلی

فعالیت معلم

فعالیت دانش آموزان

زمان

ارزشیابی تشخیصی ( آزمون  رفتاری ورودی )

درس « تربیت انسانی و سنت ملی ما را از چند نفر می پر سم با سوالاتی نظیر

1- ویژگی نثر کتاب چگونه است ؟

2- منظور از بیت زیر چیست ؟

نبیند مرا زنده با بند کس

که روشن روانم بر این است وبس

3- بیت زیر چه چیز را می خواهد بگوید ؟

دانش و آزادگی و دین و مروت

این همه را بنده ی دوم نتوان کرد

4- کتا ب « آزادی و تربیت ‌»از کیست ؟

دانش آموزان پاسخ می دهند و با پاسخ هایشان ارزشیابی شده و نمره می گیرند

 

 

 

 

 

 

 

5 دقیقه

آماده سازی وایجاد انگیزه

از آنجایی که بر مبنای الگوی تفکر انتقادی دانش آموزان را به طور عمودی دچار نوعی عدم تعادل کرده و در نتیجه فر آیند فکری او را نسبت به موضوع تعویض یا اصلاح می نمایم و با نشان دادن تصاویری از معماری سنتی و بناهای اصیل اسلامی ویا با طرح سوالاتی مثل :

·        معماری اسلامی چیست ؟

·        معماری اسلامی و معنویت چه ارتباطی باهم دارند ؟

·        به کار گیری معماری و هنر اسلامی درمساجد چه امتیازی دارد ؟

آنها را به بحث و چا لش می کشانیم و باهدایت پاسخ ها ودلایل منطقی  ، آنها را به سوی درس  هدایت می کنم .

طبعا دانش آموزان پاسخ های متفاوتی ارائه می دهند

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 دقیقه

ارائه در س جدید

بانام خدای جهان آفرین درس را آغاز می نمایم و ابتدا مختصری از فرهنگ اسلامی و معماری سنتی وهنر اسلامی ومعمار ی سنتی  می پردازیم آن گاه دکتر محمد علی اسلامی ندوشن را معرفی می کنم

در ادامه به مقایسه معماری  سنتی و معماری معاصر پرداخته هم چنین به برداشت های مختلف دانش آموزان گوش می دهم وسپس با جمع بندی مطالب به هدف درس که همان ارتباط معماری اسلامی وعروج روح نماز گزار است نزدیک می شوم آن گاه از دانش آموزان م خواهم به روش روخوانی درمورد پاره ا ی از واژه ها وترکیبات وعبارات توضیح کافی می دهم

در پایان منابعی را که بتوان دراین مورد از آنها بهره گرفت معرفی نموده و به سوالات احتمالی دانش آموزان پاسخ می دهم

پاسخ های آنان را به دقت گوش داده و به اصطلاح پاسخ ها و برداشت های

نا صواب می پردازیم

 

 

 

 

 

 

 

10دقیقه

 

 

هدف کلی

فعالیت معلم

فعالیت دانش آموزان

زمان

جمع بندی (نتیجه گیری )

از مباحث یاد شده این نتیجه را می توان بر شمرد :

1- معماری اسلامی درروح و روان نماز گزار وعروج روح تا ثیر دارد

2- اصفهان درداشتن بناهای اصیل با هنر معماری اسلامی بسیا رغنی است .

3- مسجد جلوه گاه هنر های اسلامی وغنایی فرهنگی ما در آمیختگی با فرهنگ اسلامی است .

2 دقیقه

ارزشیابی پایانی درس

1- منظو رنویسنده از ترکیب ریا ضی وار مجرد ونا پیدا کرد ن و عروج چیست ؟

2- معماری اسلامی چه ارتباطی با روح نماز گزار دراد ؟

برداشت  کلی ازدرس را بیان کنید .

با دقت در پاسخ های دانش آموزان نقاط ضعف وقوت آن ها را درمی یابیم

2 دقیقه

تعیین تکلیف

دانش آموزان می خواهم که در جلسه ی آینده ضمن قرائت درس به پرسش های کتاب پاسخ دهنده و از کتاب های معرفی شده مقالی تهیه کنند یکی از دانش آموزان مطلبی درمورد فرهنگ وهنر اسلامی در کلاس بخواند ودانش آموزان دیگر چند عکس ازمعماری اسلامی در کلاس بیاورند .

1 دقیقه

فرصت سوال یادداشت موارد پیش بینی نشده

در این قسمت به معرفی منابع پرداخته وبه مواردی که احیا نا نا گفته مانده پاسخ می دهم  ضمنا به سوالات امتحانی دانش آموزان جواب متناسب می دهم .

2 دقیقه

 

گروه آموزشی ادبیات فارسی شهرستان بروجرد

+ نوشته شده در  چهارشنبه چهارم آبان ۱۳۹۰ساعت 19:46  توسط گروه ادبیات  | 

شماره :

تاریخ :

نام درس :

ادبیات فارسی (2)

موضوع درس : جلوه ها ی هنر در اصقهان

هدف کلی درس : آشنایی با نثر معاصر وفرهنگ و هنر درایران

مدت جلسه :

طراح :گروه زبان و ادبیات فارسی متوسطه شهرستان روجرد

عناوین فرعی یا رئوس مطالب

هدف ها ی جزیی

هدف های رفتاری

حیطه و سطح

الف : لغایت ، مفاهیم و اصطلاحات تازه درس

 

 

ب: نثر دردوره معاصر

 

 

 

ج : نثر نویسان معاصر

 

 

 

د: علت واهمیت فرهنگ هنر اسلامی – ایرانی

1- دانش آموزان با معنی واصطلاحات تازه ی جدید آشنا شود.

2- دانش آموزان معنی لغات واصطلاحات را بفهمد .

3- دانش آموزان طریقه جمله بندی ، حذف فعل به قرینه و برخی جمله ها را که به طریقه محاوره ساخته شده اند تشخیص دهد

4- دانش آموزان حذف فعل به قرینه غیر از آنچه درمتن درس آمده است پی ببرد .

5- دانش آموزان با نثر نویسان معاصر آشنا شوند

6- دانش آموز با دکتر محمدعلی اسلامی ندوشن و نمونه ای از آثارا و آشنا شود

7- دانش آموزان به اهمیت نثر فارسی وتحویل آن پی ببر د

پس از پایان آموزش از دانش آموزان انتظار می رود با توجه به محتوای درس و مطالب مطرح شده بتواند :

1- درس روان بخواند.

2- لغایت و اصطلاحات جدید درس رابیان کند .

3- جمله های دشواردرس رامعنی کند

4- دوتن ازنثر نویسان معاصر رانام ببرید .

5- دانش آموزان خود به جای دکتر ندوشن جلوه های هنر دراصفهان را توصیف کند .

6- نثر ساده راتوضیح دهد وفرق آن را با سایر نثر ها بیان کند

7- درباره دکتر اسلامی ندوشن و ویژگی های شخصی او دو دقیقه صحبت کند

8- درس را بدون غلط بخواند

9- اهمیت نثر فارسی را در نیم صحقه بنویسید

10- درباره جاودانگی فرهنگ وهنر اسلامی با ذکر دلیل توضیح دهد

11- خود رابه جای نثر فارسی قرار دهد و احساسش را بیان کند.

12- قضاوت و نظر خود را نسبت به نثر فارسی بیان کند

 

 

 

 

شناختی – کاربردی – شناختی – دانش

 

 

شناختی – درک و فهم

 

شناختی – دانش

 

شناختی – ترکیب

 

 

 

شناختی – درک فهم

 

 

شناختی – درک فهم

 

 

 

شناختی – دانش

 

شناختی – ترکیب

 

شناختی – تجزیه وتحلیل

 

 

شناختی – ترکیب

 

 

شناختی – ارزشیابی

 

 

 

رسانه ها و وسایل آموزشی مود نیاز

ارزشیابی پایانی

فعالیت ها ی تکمیلی

معلم – کتاب ادبیات (2) کتاب ها ی معرفی شده غیر درسی – تخته سیاه – گچ – تخته پاک کن – نوار- ضبط صوت – تصویر – روزنامه ی دیواری – چار ت  کتابخانه ی دست ساخت خود معلم – تابلوی معلم ساخته – سوال ها ی ازقبل طراحی شده

به صورت کتبی یا شفاهی انجام خواهد شد :

1- لغایت و اصطلاحات جدید درس رابنویسید

2- جمله های وارد شده را معنی کنید

3- حذف هارا درجمله های داده شده بنویسید

4- نثر ساده را توضیح دهید وفرق آن را با سایر نثر ها بنویسید

5- سیر تحویل نثر فارسی را با ذکر دلیل در یک بند توضیح دهید

یکی از منابع معرفی شده مانند :

آزادی وتربیت ، روزها ، گیله مرد را مطالعه کنید و خلاصه مطالعات خود رادردو صحفه بنویسید و برای جلسه ی آینده به کلاس بیاورید .

 

 

پیش بینی

رفتار ورودی

ارزشیابی

تسخیصی

فعالیت های آموزشی

روش  یا روش ها ی تدریس

فعالیت معلم ( تدریس )

فعالیت دانش آموزان ( تجارب و یادگیری )

دانش آموزان باید مفهوم نثر قدیم و معاصر را بداند

1- سادگی و روانی در نثررا درچند جمله توضیح دهید .

2- نثر قدیم و معاصر را با ذکر مثال باهم مقایسه کنید

3- آیا نثر دکتر اسلامی ندوشن قدیم است یا معاصر ؟ چرا ؟ دردو سط بنویسید .

·        شروع کلاس ، نام ویادخداوند،سلام واحوالپرسی از دانش آموزان

·        حضور و غیاب و بررسی  علل غیبت ودقت درحالات روحی و روانی دانش آموزان وبررسی محیط کلاس

·        اجرای ارزشیابی تشخیص برای سنجش رفتارورودی

·        گروه بندی دانش آموزان

·        پخش نوار ویدوئی مستند جهت آمادگی فرا گیری دردانش آموزان

·        توضیح درزمینه زبان فارسی و خلاصه ای از روند وتحویل زبان

·        ارائه تمرین درزمینه لغات واصلاحات جدید

·        هدایت دانش آموزان برای بررسی ونشان دادن ویژگی ها ی نثر معاصر با استفاده از روش کار آیی تیم

·        هدایت دانش آموزان برای بررسی و نشان دادن ویژگی های نثر معاصر با استفاده ازروشهای کار آیی تیم

·        هدایت دانش آموزان جهت نقد وبررسی مطالب مطرح شده د ر کلاس

·        هدایت دانش آموزان برای ایفا ی نقش به جای زبان فارسی

·        هدایت دانش آموزان برای روشن سازی طرز تلقی خود با استفاده از روش اعضای تیم

·        دادن امتیاز به فعالیت های دانش آموزان

·        جمع بندی مطالب مطرح شده درکلاس معرفی چند کتاب به نثر معاصر

·        دادن تکالیف تحقیقی درزمینه ی نثر معاصر

·        توضیح دادن درزمینه ی  شخصیت دکتر اسلامی ندوشن

·        توجه کردن و پاسخ دادن و سلام واحوا لپرسی معلم

·        توضیح علل غیبت و مشکلات دانش آموزان غایب

·        توجه کردن به عکس هاواسلایدها و احیا نا فیلم های مستند

·        پاسخ دادن به سوال ها ی معلم

·        همکاری واظهارنظر فعالانه درکلاس 

·        مطالعه ی دقیق نثر ودرک معنی و مفهوم آن

·        بحث مذاکره با اعضای گروه درزمینه مطالب مطرح شده

·        اظهار نظر و قضاوت د رزمینه ی مسائل مطرح شده

·        انجام تمرین های ارائه شده درزمینه ی لغات ومفاهیم

·        تفکر ، خلاقیت ، استفاده از روش بدیعه پردازی

·        تفکر انتقادی و قضاوت درفر آیند بحث گروهی

·        ایفای نقش به جای زبان فارسی

·        نقدو بررسی  نقش های ایفا شده و قضاوت درمورد آن

·        بیان مواضع و طرز تلقی خود با استفاده از روش اعضای تیم

·        اصلاح مواضع و طرز تلقی خود با استفاده از روش  اعضای تیم

·        اصلاح مواضع خود یا انتخاب گزینه ی نگرشی نهایی با توجه به بحث کلاس بر اساس دلایل روشن

·        خلاصه کردن درس

·        مطالعه کتاب ها ی غیر درسی درزمینه نثر قدیم و معاصر

·        مطالعه آثارمعرفی شده درزمینه نثر معاصر

·        توجه کردن به شخصیت دکتر اسلامی ندوشن و مطالعه نثر ایشان

·        روش فعال با رویکرد همیاری

·        روش بدیعه پردازی جهت ایجاد فرصت خلاقیت و دانش آموزان

·        روش کارآیی تیم جهت همکاری دانش آموزان و ایجادفرصت برای تفکر و مشورت

·        روش  روشن سازی طرز تلقی برای رسیدن به اهداف نگرشی

·        روش مباحثه روش ایفای نقش

·        روش توضیحی

 

 

رسانه ها ووسایل آموزشی مورد نیاز

ارزشیابی پایانی

فعالیت های تکمیلی

معلم – کتاب ادبیات (2) – کتاب های معرفی شده غیر درسی – تخته سیاه – گچ – تخته پاک کن – نوار مستند – ویدئو – عکس –اسلاید – روزنامه ی دیواری – چارت کتابخانه دست ساخته ی خود معلم – تابلو معلم ساخته – سوال های از قبل طراحی شده

به صور ت کتبی یا شفاهی انجام خواهد شد .

1- لغایت و اصطلاحا ت جدید درو س را بنویسید

2- عبارات داده شده را باز گردانی کنید

3- کنایه ها وتشبیه ها ی موجو د در نثر را بنویسید

4- تفاوت نثر معاصر را با نثر قدیم در دو سطر بنویسید

روند نثر معاصر را باذکر دلایل در یک بند توضیح دهید .

یکی از منابع معرفی شده ی زیر را مطالعه کنید و خلاصه ی مطالعات خود را دریک صحفه بنویسید و برای جلسه ی آینده به کلاس بیاورید

·        آشنایی با شهر تاریخی اصفهان ا زلطف ا... هنر فر

·        اصقهان تصویر بهشت از استر لین هاتری

 

+ نوشته شده در  چهارشنبه چهارم آبان ۱۳۹۰ساعت 19:45  توسط گروه ادبیات  | 

                                                                             بسمه تعالی

طرح درس نمونه                        

عنوان کتاب : ادبیات فارسی (2)                            آموزشگاه :دبیرستان بحرالعلوم سهرستان بروجرد

موضوع درس: جلوه ها ی هنر دراصفهان                دبیر:رضاآزادپور        سال تحصیلی:90-89

اهداف کلی :

الف- آشنایی با نمونه از آثارهنری ایران

ب- آشنایی با تفکر معماران اسلامی

اهداف جزیی :

الف- دانش آموزان با اصفهان به عنوان یکی از قطب های هنر معماری ایران آشنا شود .

ب- دانش آموزان با اصفهان ونمونه ای از بناهای تاریخی آن آشنا شود .

ج- دانش آموزان به اهمیت اسلامی درایران پی ببرد .

د- دانش آموزان با نمونه ای از کتاب صفیر سیمرغ آشنا شود .

ه- دانش آموزان با معنی لغات واصطلاحات تازه ی درس جدید آشنا شود

و- دانش آموزان با دکتر محمد علی اسلامی ندوشن ونمونه ای از آثاراو آشنا شو د .

اهداف رفتاری :

پس از پایان آموزش ، از دانش آموزان انتظار می رود با توجه به محتوای کتاب ادبیات 2 و مطالب مطرح شده در کلاس در س بتواند :

الف- دانش آموزان ارتباط اصفهان  را باهنر اسلامی توضیح دهد             ( در ک فهم )

ب- چند نمونه ا ز بناهای اصفهان را نام ببرید                          (دانش )

ج- دانش آموزان خود را به جای هنر اسلامی قرارهد و احساسش رابیان کند .   ( ترکیب )

د – دانش آموزان بتواند نگرش خود را نسبت به هنر اسلامی بیان کند               ( ارزشیابی وارزش گذاری )

ه- هنر اسلامی را تو ضیح دهد وفرق آن راباسایر هنر هابیان کند .                  ( درک وفهم )

و- انواع نثر راتوضیح دهد .                                                                  ( درک وفهم )

ز- نثر کتاب صفیر سیمرغ را تحلیل کند                                                    (تجزیه وتحلیل )

ح : لغات واصلاحات جدید در س را بیان کند                                              ( دانش)

ط- درباره دکتر محمد علی اسلامی ندوشن توضیح دهد .                                ( درک و فهم )

ی- دانش آموزان خود را به جا ی دکتر محمد اسلامی ندوشن قرار دهدو هنر اسلامی را توصیف کند ( ترکیب )

رفتارورودی :

الف – دانش آموزان هنر را بشناسد .

ب- دانش آموزان نیاز روحی نمازگزار را به یک مکان معنوی بداند

ج- دانش آموزان درمورد عوامل عروج روحی اطلاعاتی داشته باشد .

د- دانش آموزان با مسائل گوناگون فرهنگی وهنری و پیوستگی آن ها با ادبیات آشنایی داشته باشد

ه-دانش آموزان با ارزش های دینی ،ملی ، فرهنگی و هنری ایران آشنا باشد

و- دانش آموزان با تفکرات و آثار دکتر اسلامی ندوشن آشنا با شد

ز- دانش آموزان عوامل گیرایی هنر ها ی اسلامی را بداند .

ارزشیابی تشخیصی :

الف – دانش آموزان چند مکان مذهبی را د ر اصفهان نا م ببرد

ب- دانش آموزان چند هنر اسلامی را می تواند درمساجد نام ببرد

ج- آیا دانش آموزان می تواند فرهنگ  اسلامی را توضیح دهد ؟

د- عروجی روحی چیست؟

ه- آیا نیازهای روحی و جسمی را می تواند توضیح دهد ؟

و- دانش آموزان چه اطلاعاتی درمورد نثر فارسی دارد؟

ز- دانش آموزان چندنفر از نویسندگان معاصر را می شناسد ؟

طراحی هندسی کلاس :

دانش آموزان پس از گروه بندی ( با توجه به امکانات کلاسی ) اگر صندلی باشد به شکل هندسی U  طراحی می شود و اگر میز ونیمکت باشدبه شکل آزمایشگاهی

گروه های یادگیری درکلاس :

·        گروه ها ی یادگیری با استفاده از کارت های رنگی ،به شکل تصادفی به گروه های نا همگن تقسیم شو د

·        تعداد افراد هر گروه بستگی به تعداد دانش آموزان داردمثلا 3، 4 یا 5نفره .

رسانه ها ی آموزشی :

معلم – کتاب – ادبیات – تخته – گچ – تابلو پاک کن – نوار – ضبط صوت – تصویر – نقشه جغرافیا یی – روزنامه دیواری – چارپ –نقاب –طراحی – کتابچه ( دست ساخته خود معلم ) محیط تعاملی – تابلو معلم ساخته سوالات ازقبل طراحی شده .

انتخاب روش :

·        روش فعال با رویکرد همیاری

·        روش بدیعه پرداز ی جهت شکوفا کردن قوه خلاقیت دردانش آموزان وایجادفرصت تفکر

·        روش کارآیی تیم جهت همکاری دانش آموزان وایجادفرصت برای تفکر و مشورت

·        روش پرسش و پا سخ

·        روش نمایشی

·        روش مباحثه

·        روش ایفای نقش

·        روش توضیحی

فر آیند یاددهی – یاد گیری

 

فعالیت های مربوط به معلم

فعالیت های مربوط به دانش آموزان

·        شروع کلاس بانام و یاد خدا سبحان

·        سلام واحوال پرسی

·        توجه به نکات اخلاقی وارزشهای اسلامی

·        حضور وغیاب دانش آموزان و بررسی علل غیبت

·        دقت درحالات روحی وروانی دانش آموزا ن وبررسی محیط کلاس

·        گروه بندی دانش آموزان به گروه های نا همگن و طراحی گروه ها به شکل هندسی U  ونام گذاری گروه های به گل هایی که بادرس و حالات روحی ارتباط دارد .

·        پاسخ دانش آموزان و سلام متقابل آن ها

·        توجه نمودن دانش آموزان

·        پاسخ دانش آموزان

·        گفتن مشکلات احتمالی از سوی دانش آموزان

·        همکاری فعالانه دانش آموزان

اجرای ارزشیابی ورودی

جهت تعیین اولین گام آموزشی ، چند سوال درارتباط با « پیش نیاز درس » از گروه هاپرسیده می شود و جهت آمادگی روحی چند سوال هم درارتباط با درس جدید پرسیده

می شود:

·        ارائه چند عکس واسلاید از مکان های مذهبی و توضیح در مورد هنر های به کار رفته د رآ ن ها

·        آشنا نمودن دانش آموزان با جلوه های فرهنگ و هنر فارسی

·        دادن توضیحاتی درباره تنوع جوامع اسلامی و جلوه های هنر اسلامی

·        پاسخ دادن دانش آموزان به سوالات معلم

·        توجه دانش آموزان به عکس ها واسلایدها

·        شرکت فعالانه دانش آموزان

·        همکاری فعالانه معلم و شرکت در پرسش و پا سخ

·        لغات واصطاحات جدید درس را باکمک معلم با استفاده از تا بلو های معلم ساخته بیان می کنند .

 

 

 

انجام ارزشیابی پایانی

انجام ارزشیابی پایانی توسط دانش آموزان

·        سوالات کتبی به دانش آموزان داده شودتا به شکل گروهی پاسخ دهند .

·        بررسی ارزشیابی پایانی توسط معلم ، اگروقت بود درکلاس و گرنه درمنزل بررسی شود .

·        رفع اشکال دانش آموزان

·        معرفی چند کتاب از نثر نویسان معاصر

·        دادن تکالیف تحقیقی و پژوهشی د رارتباط با هنر و معماری اسلامی

·        پاسخ دانش آموزان پس از فعالیت وبحث گروهی

·        ورق زدن کتاب ها توسط دانش آموزان وآ شنایی هر چه بیشتر آنان با این آثار

·        موظف شدن دانش آموزان جهت انجام آن تکالیف

 ارزشیابی پایانی

·        ویژگی تحقیقاتی دکتر اسلامی ندوشن چگونه است ؟

·        معماری اسلامی چه تاثیری بر وروح وروا ن نماز گزار دارد ؟

·        کدا م کتاب دکتر اسلامی ندوشن حاصل سفرها ی ایشان است ؟

·        چگونه یک کاشی می تواند بیانگر روح ایران باشد ؟

·        آیا معماری اسلامی بر تاثیر هنر خویش درنماز گزار واقف بوده اند ؟

·        و یژگی های نثر ساده چیست ؟

·        ممال یعنی چه ؟

·        اسلیمی ممال چه کلمه ای است ؟

فعالیت های تکمیلی

دانش آموزان :

·        درباره ویژگی های معماری اسلامی تحقیق کنند وآن  را درقالب یک مقاله تحقیقی به کلاس بیاورند .

·        دانش آموزان فهرستی از هنرهای اسلامی تهیه نما یند ودرباره ی هر کدام پژوهش کنند .

·        دانش آموزان درباره ی زندگی و آثاردکتر محمد علی اسلامی ندوشن پژوهش کنند وآن را در قالب مقاله یا روزنامه ی دیواری به کلاس بیا ورند .

 

****************************************************

 

 

 

گروه آموزشی ادبیات فارسی دوره ی متوسطه شهرستان بروجرد

 

 

 

 

 

 

 

+ نوشته شده در  چهارشنبه چهارم آبان ۱۳۹۰ساعت 19:44  توسط گروه ادبیات  | 

                                                                             بسمه تعالی

طرح درس نمونه                        

عنوان کتاب : ادبیات فارسی (2)                            آموزشگاه :دبیرستان بحرالعلوم سهرستان بروجرد

موضوع درس: جلوه ها ی هنر دراصفهان                دبیر:رضاآزادپور        سال تحصیلی:90-89

اهداف کلی :

الف- آشنایی با نمونه از آثارهنری ایران

ب- آشنایی با تفکر معماران اسلامی

اهداف جزیی :

الف- دانش آموزان با اصفهان به عنوان یکی از قطب های هنر معماری ایران آشنا شود .

ب- دانش آموزان با اصفهان ونمونه ای از بناهای تاریخی آن آشنا شود .

ج- دانش آموزان به اهمیت اسلامی درایران پی ببرد .

د- دانش آموزان با نمونه ای از کتاب صفیر سیمرغ آشنا شود .

ه- دانش آموزان با معنی لغات واصطلاحات تازه ی درس جدید آشنا شود

و- دانش آموزان با دکتر محمد علی اسلامی ندوشن ونمونه ای از آثاراو آشنا شو د .

اهداف رفتاری :

پس از پایان آموزش ، از دانش آموزان انتظار می رود با توجه به محتوای کتاب ادبیات 2 و مطالب مطرح شده در کلاس در س بتواند :

الف- دانش آموزان ارتباط اصفهان  را باهنر اسلامی توضیح دهد             ( در ک فهم )

ب- چند نمونه ا ز بناهای اصفهان را نام ببرید                          (دانش )

ج- دانش آموزان خود را به جای هنر اسلامی قرارهد و احساسش رابیان کند .   ( ترکیب )

د – دانش آموزان بتواند نگرش خود را نسبت به هنر اسلامی بیان کند               ( ارزشیابی وارزش گذاری )

ه- هنر اسلامی را تو ضیح دهد وفرق آن راباسایر هنر هابیان کند .                  ( درک وفهم )

و- انواع نثر راتوضیح دهد .                                                                  ( درک وفهم )

ز- نثر کتاب صفیر سیمرغ را تحلیل کند                                                    (تجزیه وتحلیل )

ح : لغات واصلاحات جدید در س را بیان کند                                              ( دانش)

ط- درباره دکتر محمد علی اسلامی ندوشن توضیح دهد .                                ( درک و فهم )

ی- دانش آموزان خود را به جا ی دکتر محمد اسلامی ندوشن قرار دهدو هنر اسلامی را توصیف کند ( ترکیب )

رفتارورودی :

الف – دانش آموزان هنر را بشناسد .

ب- دانش آموزان نیاز روحی نمازگزار را به یک مکان معنوی بداند

ج- دانش آموزان درمورد عوامل عروج روحی اطلاعاتی داشته باشد .

د- دانش آموزان با مسائل گوناگون فرهنگی وهنری و پیوستگی آن ها با ادبیات آشنایی داشته باشد

ه-دانش آموزان با ارزش های دینی ،ملی ، فرهنگی و هنری ایران آشنا باشد

و- دانش آموزان با تفکرات و آثار دکتر اسلامی ندوشن آشنا با شد

ز- دانش آموزان عوامل گیرایی هنر ها ی اسلامی را بداند .

ارزشیابی تشخیصی :

الف – دانش آموزان چند مکان مذهبی را د ر اصفهان نا م ببرد

ب- دانش آموزان چند هنر اسلامی را می تواند درمساجد نام ببرد

ج- آیا دانش آموزان می تواند فرهنگ  اسلامی را توضیح دهد ؟

د- عروجی روحی چیست؟

ه- آیا نیازهای روحی و جسمی را می تواند توضیح دهد ؟

و- دانش آموزان چه اطلاعاتی درمورد نثر فارسی دارد؟

ز- دانش آموزان چندنفر از نویسندگان معاصر را می شناسد ؟

طراحی هندسی کلاس :

دانش آموزان پس از گروه بندی ( با توجه به امکانات کلاسی ) اگر صندلی باشد به شکل هندسی U  طراحی می شود و اگر میز ونیمکت باشدبه شکل آزمایشگاهی

گروه های یادگیری درکلاس :

·        گروه ها ی یادگیری با استفاده از کارت های رنگی ،به شکل تصادفی به گروه های نا همگن تقسیم شو د

·        تعداد افراد هر گروه بستگی به تعداد دانش آموزان داردمثلا 3، 4 یا 5نفره .

رسانه ها ی آموزشی :

معلم – کتاب – ادبیات – تخته – گچ – تابلو پاک کن – نوار – ضبط صوت – تصویر – نقشه جغرافیا یی – روزنامه دیواری – چارپ –نقاب –طراحی – کتابچه ( دست ساخته خود معلم ) محیط تعاملی – تابلو معلم ساخته سوالات ازقبل طراحی شده .

انتخاب روش :

·        روش فعال با رویکرد همیاری

·        روش بدیعه پرداز ی جهت شکوفا کردن قوه خلاقیت دردانش آموزان وایجادفرصت تفکر

·        روش کارآیی تیم جهت همکاری دانش آموزان وایجادفرصت برای تفکر و مشورت

·        روش پرسش و پا سخ

·        روش نمایشی

·        روش مباحثه

·        روش ایفای نقش

·        روش توضیحی

فر آیند یاددهی – یاد گیری

 

فعالیت های مربوط به معلم

فعالیت های مربوط به دانش آموزان

·        شروع کلاس بانام و یاد خدا سبحان

·        سلام واحوال پرسی

·        توجه به نکات اخلاقی وارزشهای اسلامی

·        حضور وغیاب دانش آموزان و بررسی علل غیبت

·        دقت درحالات روحی وروانی دانش آموزا ن وبررسی محیط کلاس

·        گروه بندی دانش آموزان به گروه های نا همگن و طراحی گروه ها به شکل هندسی U  ونام گذاری گروه های به گل هایی که بادرس و حالات روحی ارتباط دارد .

·        پاسخ دانش آموزان و سلام متقابل آن ها

·        توجه نمودن دانش آموزان

·        پاسخ دانش آموزان

·        گفتن مشکلات احتمالی از سوی دانش آموزان

·        همکاری فعالانه دانش آموزان

اجرای ارزشیابی ورودی

جهت تعیین اولین گام آموزشی ، چند سوال درارتباط با « پیش نیاز درس » از گروه هاپرسیده می شود و جهت آمادگی روحی چند سوال هم درارتباط با درس جدید پرسیده

می شود:

·        ارائه چند عکس واسلاید از مکان های مذهبی و توضیح در مورد هنر های به کار رفته د رآ ن ها

·        آشنا نمودن دانش آموزان با جلوه های فرهنگ و هنر فارسی

·        دادن توضیحاتی درباره تنوع جوامع اسلامی و جلوه های هنر اسلامی

·        پاسخ دادن دانش آموزان به سوالات معلم

·        توجه دانش آموزان به عکس ها واسلایدها

·        شرکت فعالانه دانش آموزان

·        همکاری فعالانه معلم و شرکت در پرسش و پا سخ

·        لغات واصطاحات جدید درس را باکمک معلم با استفاده از تا بلو های معلم ساخته بیان می کنند .

 

 

 

انجام ارزشیابی پایانی

انجام ارزشیابی پایانی توسط دانش آموزان

·        سوالات کتبی به دانش آموزان داده شودتا به شکل گروهی پاسخ دهند .

·        بررسی ارزشیابی پایانی توسط معلم ، اگروقت بود درکلاس و گرنه درمنزل بررسی شود .

·        رفع اشکال دانش آموزان

·        معرفی چند کتاب از نثر نویسان معاصر

·        دادن تکالیف تحقیقی و پژوهشی د رارتباط با هنر و معماری اسلامی

·        پاسخ دانش آموزان پس از فعالیت وبحث گروهی

·        ورق زدن کتاب ها توسط دانش آموزان وآ شنایی هر چه بیشتر آنان با این آثار

·        موظف شدن دانش آموزان جهت انجام آن تکالیف

 ارزشیابی پایانی

·        ویژگی تحقیقاتی دکتر اسلامی ندوشن چگونه است ؟

·        معماری اسلامی چه تاثیری بر وروح وروا ن نماز گزار دارد ؟

·        کدا م کتاب دکتر اسلامی ندوشن حاصل سفرها ی ایشان است ؟

·        چگونه یک کاشی می تواند بیانگر روح ایران باشد ؟

·        آیا معماری اسلامی بر تاثیر هنر خویش درنماز گزار واقف بوده اند ؟

·        و یژگی های نثر ساده چیست ؟

·        ممال یعنی چه ؟

·        اسلیمی ممال چه کلمه ای است ؟

فعالیت های تکمیلی

دانش آموزان :

·        درباره ویژگی های معماری اسلامی تحقیق کنند وآن  را درقالب یک مقاله تحقیقی به کلاس بیاورند .

·        دانش آموزان فهرستی از هنرهای اسلامی تهیه نما یند ودرباره ی هر کدام پژوهش کنند .

·        دانش آموزان درباره ی زندگی و آثاردکتر محمد علی اسلامی ندوشن پژوهش کنند وآن را در قالب مقاله یا روزنامه ی دیواری به کلاس بیا ورند .

 

****************************************************

 

 

 

گروه آموزشی ادبیات فارسی دوره ی متوسطه شهرستان بروجرد

 

 

 

 

 

 

 

+ نوشته شده در  چهارشنبه چهارم آبان ۱۳۹۰ساعت 19:44  توسط گروه ادبیات  | 

طرح درس نمونه

عنوان کتاب : ادبیات فارسی (2)

موضوع درس: جلوه ها ی هنر دراصفهان         تهیه:گروه ادبیات فارسی شهرستان برووجرد

اهداف کلی :

الف- آشنایی با نمونه از آثارهنری ایران

ب- آشنایی با تفکر معماران اسلامی

اهداف جزیی :

الف- دانش آموزان با اصفهان به عنوان یکی از قطب های هنر معماری ایران آشنا شود .

ب- دانش آموزان با اصفهان ونمونه ای از بناهای تاریخی آن آشنا شود .

ج- دانش آموزان به اهمیت اسلامی درایران پی ببرد .

د- دانش آموزان با نمونه ای از کتاب صفیر سیمرغ آشنا شود .

ه- دانش آموزان با معنی لغات واصطلاحات تازه ی درس جدید آشنا شود

و- دانش آموزان با دکتر محمد علی اسلامی ندوشن ونمونه ای از آثاراو آشنا شو د .

اهداف رفتاری :

پس از پایان آموزش ، از دانش آموزان انتظار می رود با توجه به محتوای کتاب ادبیات 2 و مطالب مطرح شده در کلاس در س بتواند :

الف- دانش آموزان ارتباط اصفهان  را باهنر اسلامی توضیح دهد             ( در ک فهم )

ب- چند نمونه ا ز بناهای اصفهان را نام ببرید                          (دانش )

ج- دانش آموزان خود را به جای هنر اسلامی قرارهد و احساسش رابیان کند .   ( ترکیب )

د – دانش آموزان بتواند نگرش خود را نسبت به هنر اسلامی بیان کند               ( ارزشیابی وارزش گذاری )

ه- هنر اسلامی را تو ضیح دهد وفرق آن راباسایر هنر هابیان کند .                  ( درک وفهم )

و- انواع نثر راتوضیح دهد .                                                                  ( درک وفهم )

ز- نثر کتاب صفیر سیمرغ را تحلیل کند                                                    (تجزیه وتحلیل )

ح : لغات واصلاحات جدید در س را بیان کند                                              ( دانش)

ط- درباره دکتر محمد علی اسلامی ندوشن توضیح دهد .                                ( درک و فهم )

ی- دانش آموزان خود را به جا ی دکتر محمد اسلامی ندوشن قرار دهدو هنر اسلامی را توصیف کند ( ترکیب )

رفتارورودی :

الف – دانش آموزان هنر را بشناسد .

ب- دانش آموزان نیاز روحی نمازگزار را به یک مکان معنوی بداند

ج- دانش آموزان درمورد عوامل عروج روحی اطلاعاتی داشته باشد .

د- دانش آموزان با مسائل گوناگون فرهنگی وهنری و پیوستگی آن ها با ادبیات آشنایی داشته باشد

ه-دانش آموزان با ارزش های دینی ،ملی ، فرهنگی و هنری ایران آشنا باشد

و- دانش آموزان با تفکرات و آثار دکتر اسلامی ندوشن آشنا با شد

ز- دانش آموزان عوامل گیرایی هنر ها ی اسلامی را بداند .

ارزشیابی تشخیصی :

الف – دانش آموزان چند مکان مذهبی را د ر اصفهان نا م ببرد

ب- دانش آموزان چند هنر اسلامی را می تواند درمساجد نام ببرد

ج- آیا دانش آموزان می تواند فرهنگ  اسلامی را توضیح دهد ؟

د- عروجی روحی چیست؟

ه- آیا نیازهای روحی و جسمی را می تواند توضیح دهد ؟

و- دانش آموزان چه اطلاعاتی درمورد نثر فارسی دارد؟

ز- دانش آموزان چندنفر از نویسندگان معاصر را می شناسد ؟

طراحی هندسی کلاس :

دانش آموزان پس از گروه بندی ( با توجه به امکانات کلاسی ) اگر صندلی باشد به شکل هندسی U  طراحی می شود و اگر میز ونیمکت باشدبه شکل آزمایشگاهی

گروه های یادگیری درکلاس :

·        گروه ها ی یادگیری با استفاده از کارت های رنگی ،به شکل تصادفی به گروه های نا همگن تقسیم شو د

·        تعداد افراد هر گروه بستگی به تعداد دانش آموزان داردمثلا 3، 4 یا 5نفره .

رسانه ها ی آموزشی :

معلم – کتاب – ادبیات – تخته – گچ – تابلو پاک کن – نوار – ضبط صوت – تصویر – نقشه جغرافیا یی – روزنامه دیواری – چارپ –نقاب –طراحی – کتابچه ( دست ساخته خود معلم ) محیط تعاملی – تابلو معلم ساخته سوالات ازقبل طراحی شده .

انتخاب روش :

·        روش فعال با رویکرد همیاری

·        روش بدیعه پرداز ی جهت شکوفا کردن قوه خلاقیت دردانش آموزان وایجادفرصت تفکر

·        روش کارآیی تیم جهت همکاری دانش آموزان وایجادفرصت برای تفکر و مشورت

·        روش پرسش و پا سخ

·        روش نمایشی

·        روش مباحثه

·        روش ایفای نقش

·        روش توضیحی

فر آیند یاددهی – یاد گیری

 

فعالیت های مربوط به معلم

فعالیت های مربوط به دانش آموزان

·        شروع کلاس بانام و یاد خدا سبحان

·        سلام واحوال پرسی

·        توجه به نکات اخلاقی وارزشهای اسلامی

·        حضور وغیاب دانش آموزان و بررسی علل غیبت

·        دقت درحالات روحی وروانی دانش آموزا ن وبررسی محیط کلاس

·        گروه بندی دانش آموزان به گروه های نا همگن و طراحی گروه ها به شکل هندسی U  ونام گذاری گروه های به گل هایی که بادرس و حالات روحی ارتباط دارد .

·        پاسخ دانش آموزان و سلام متقابل آن ها

·        توجه نمودن دانش آموزان

·        پاسخ دانش آموزان

·        گفتن مشکلات احتمالی از سوی دانش آموزان

·        همکاری فعالانه دانش آموزان

اجرای ارزشیابی ورودی

جهت تعیین اولین گام آموزشی ، چند سوال درارتباط با « پیش نیاز درس » از گروه هاپرسیده می شود و جهت آمادگی روحی چند سوال هم درارتباط با درس جدید پرسیده

می شود:

·        ارائه چند عکس واسلاید از مکان های مذهبی و توضیح در مورد هنر های به کار رفته د رآ ن ها

·        آشنا نمودن دانش آموزان با جلوه های فرهنگ و هنر فارسی

·        دادن توضیحاتی درباره تنوع جوامع اسلامی و جلوه های هنر اسلامی

·        پاسخ دادن دانش آموزان به سوالات معلم

·        توجه دانش آموزان به عکس ها واسلایدها

·        شرکت فعالانه دانش آموزان

·        همکاری فعالانه معلم و شرکت در پرسش و پا سخ

·        لغات واصطاحات جدید درس را باکمک معلم با استفاده از تا بلو های معلم ساخته بیان می کنند .

 

 

 

انجام ارزشیابی پایانی

انجام ارزشیابی پایانی توسط دانش آموزان

·        سوالات کتبی به دانش آموزان داده شودتا به شکل گروهی پاسخ دهند .

·        بررسی ارزشیابی پایانی توسط معلم ، اگروقت بود درکلاس و گرنه درمنزل بررسی شود .

·        رفع اشکال دانش آموزان

·        معرفی چند کتاب از نثر نویسان معاصر

·        دادن تکالیف تحقیقی و پژوهشی د رارتباط با هنر و معماری اسلامی

·        پاسخ دانش آموزان پس از فعالیت وبحث گروهی

·        ورق زدن کتاب ها توسط دانش آموزان وآ شنایی هر چه بیشتر آنان با این آثار

·        موظف شدن دانش آموزان جهت انجام آن تکالیف

 ارزشیابی پایانی

·        ویژگی تحقیقاتی دکتر اسلامی ندوشن چگونه است ؟

·        معماری اسلامی چه تاثیری بر وروح وروا ن نماز گزار دارد ؟

·        کدا م کتاب دکتر اسلامی ندوشن حاصل سفرها ی ایشان است ؟

·        چگونه یک کاشی می تواند بیانگر روح ایران باشد ؟

·        آیا معماری اسلامی بر تاثیر هنر خویش درنماز گزار واقف بوده اند ؟

·        و یژگی های نثر ساده چیست ؟

·        ممال یعنی چه ؟

·        اسلیمی ممال چه کلمه ای است ؟

فعالیت های تکمیلی

دانش آموزان :

·        درباره ویژگی های معماری اسلامی تحقیق کنند وآن  را درقالب یک مقاله تحقیقی به کلاس بیاورند .

·        دانش آموزان فهرستی از هنرهای اسلامی تهیه نما یند ودرباره ی هر کدام پژوهش کنند .

·        دانش آموزان درباره ی زندگی و آثاردکتر محمد علی اسلامی ندوشن پژوهش کنند وآن را در قالب مقاله یا روزنامه ی دیواری به کلاس بیا ورند .

 

+ نوشته شده در  چهارشنبه چهارم آبان ۱۳۹۰ساعت 19:43  توسط گروه ادبیات  | 

طرح درس سالانه درس               ادبیات فارسی 2

 طراح: زهرا محمدی            سال تحصیلی 90-89                  دبیرستان فردوس

ماه

هفته

درس

عنوان دروس

هدف کلی درسی  :دانش آموزان در پایان این درس با ...........................................  آشنا می شوند:

 

مهر

اول

اول

الهی –همای رحمت(تلمیح)

آثار بزرگان ادبی و عرفانی-مفاهیم ونکات ادبی- و پیام های آن

دوم

دوم

ادبیات حماسه :رستم واشکپوس

ادبیات حماسی –نمونه ادبیات حماسی،مفاهیم وپیام های آن

سوم

دوم

رستم واشکپوس(واژه آرایی)

ادبیات حماسی –نمونه ادبیات حماسی،مفاهیم وپیام های آن

چهارم

سوم

حماسه مصنوع: حمله حیدری

ادبیات حماسی –نمونه ادبیات حماسی،مفاهیم وپیام های آن

 

آبان

اول

سوم

حماسه مصنوع:حمله حیدری

ادبیات حماسی –نمونه ادبیات حماسی،مفاهیم وپیام های آن

دوم

چهارم

ادبیات نمایشی :بچه های آسمان

ادبیات نمایشی- نمونه ادبیات نمایشی،مفاهیم وپیام های آن

سوم

پنجم

ادبیات داستانی: کباب غاز

سیر تحول ادبیات معاصر-جریان  ونمونه هایی از ادبیات معاصر ایران و پیام های آن

چهارم

پنجم

کباب غاز(کنایه)

سیر تحول ادبیات معاصر-جریان  ونمونه هایی از ادبیات معاصر ایران(- کنایه)

 

آذر

اول

ششم و هفتم

گیله مرد -سووشون

نمونه هایی از ادبیات معاصر ایران   مفاهیم ونکات ادبی- و پیام های آن

دوم

هشتم

کلبه عموتم- ترا می خوانم

نمونه هایی از ادبیات پایداری جهان و شاعران ونویسندگان برجسته آن

سوم

نهم

در بیابان های تبعید

نمونه هایی از ادبیات پایداری جهان و (شعر پایداری) و پیام های آن

چهارم

دهم

دخترک بینوا- هدیه سال نو

 اندیشه های ملل جهان و نمونه های از آثار ادبی مشهور جهان- و پیام های آن

 

دی

اول

یازدهم

– مائده های زمینی

اندیشه های ملل جهان و نمونه های از آثار ادبی مشهور جهان- و پیام های آن

دوم

 

امتحانات دی ماه

 

امتحانات دی ماه

 

سوم

 

چهارم

 

 

بهمن

اول

دوازدهم

در آرزوی تو-دل می رود زدستم(ایهام)

جلوه های آثار اد ب غنایی و پیام های آن و برخی از بزرگان ادبیات فارسی-(ایهام)

دوم

سیزدهم

باغ عشق-پیدای پنهان(قصیده)

جلوه های آثار اد ب غنایی و پیام های آن و برخی از بزرگان ادبیات فارسی

سوم

چهاردهم

تربیت انسانی

پیوستگی هنر وادبیات-ارزش های دینی و ملی- 

چهارم

پانزدهم

جلوه های هنر در اصفهان

پیوستگی هنر وادبیات-ارزش های دینی و ملی-  و نثر معاصر

 

اسفند

اول

شانزدهم

خسرو-مایع حرف شویی(طنز)

پیوستگی هنر وادبیات-ارزش های دینی و ملی-  و نثر معاصر ( طنز)

دوم

آزمون

آزمون

 

سوم

هفدهم

داروگ–باغ من 

شعر معاصر وپیام ها ی آن-نمونه –شعرا

چهارم

هفده هم وهجدهم

انتظار(منتاقض نما) سفر بخیر

شعر معاصر وپیام ها ی آن-نمونه –شعرا معاصر (آرایه متناقض نما)

 

فروردین

اول

 

تعطیلات عید نوروز

 

دوم

 

 

 

 سوم

هیجدهم

درسایه سار نخل ولایت

شعر معاصر وپیام ها ی آن-نمونه –شعرا

چهارم

نوزدهم

حدیث جوانی- کوجه سار.            .( آزمون)

شعر معاصر وپیام ها ی آن-نمونه –شعرا

 

بیستم

سفر نامه ابن بطوطه -پیر لوتی

جلوه های ادبی سفر نامه، حسب حال و زندگی نامه-نمونه – برخی از زندگی نامه ها

اردیبهشت

 اول

بسیت و یکم

خاطرات اعماد السلطنه- آن روز ها

جلوه های ادبی سفر نامه، حسب حال و زندگی نامه-نمونه – برخی از زندگی نامه ها

دوم

دیست ودوم

طرحی ازیک زندگی -شخصی به هزار غم(حبسیه)

جلوه های ادبی سفر نامه، حسب حال و زندگی نامه-نمونه – برخی از زندگی نامه ها

سوم

بیست سوم

- اشعارزیب نسا ( اسلوب معادله)

ادبیات برون مرزی-نمونه ها- و پیام های آن

چهارم

بیست وچهارم

مسافر -ریشه پیوند-مناجات

ادبیات برون مرزی-نمونه ها- و پیام های آن

                 گروه ادبیات شهرستان بروجرد

 

+ نوشته شده در  چهارشنبه چهارم آبان ۱۳۹۰ساعت 19:43  توسط گروه ادبیات  | 

 

باسمه تعالی

طرح درس روزانه

نام درس ادبیات فارسی 2            موضوع درس :باغ عشق            پایه دوم دبیرستان صفحات96-95

مدت زمان تدریس:90 دقیقه       تعداد دانش آموز25   

آموزشگاه :امام خمینی(2)                                 منطقه آموزشی :بروجرد

کلی:

- آشنایی با مفاهیم عرفانی و اخلاقی در نمونه ای از شعر عرفانی فارسی

- آشنایی با بعضی از شاعران ونویسندگان شعر ونثر فارسی

- آشنایی با قصیده و اجزای تشکیل دهنده ی آن

 

اهداف

دینی:­(آیه ،حدیث،شعر)

آشنایی با مبانی دینی شعر عرفانی با معرفی آیات واحادیث بطور اختصار

 

رفتاری:

- فراگیران مضامین قصاید سنایی را نام ببرند(حیطه ی شناختی - دانش)

- فراگیران آرایه های ادبی این قصیده را تشخیص دهند(حیطه ی شناختی - فهمیدن)

- فراگیران مفهوم ابیات درس باغ عشق و موارد مشابه را بفهمند(حیطه شناختی- فهمیدن)

- فراگیران علاقه مند شوند که اشعار عرفانی را بخوانند(حیطه شناختی - عاطفی)

- فراگیران نسبت به ارتباط معنوی با معبود علاقه نشان دهند (حیطه شناختی-  عاطفی)

- فراگیران بتوانند اصطلاحات بکار رفته در جملاتی با مفهوم مشابه بکار ببرند(حیطه شناختی-کاربرد)

- فراگیران راجع به عرفان در شعر فارسی نظر بدهند(حیطه شناختی– ارزش گذاری)

 

مواد ووسایل کمک آموزشی:

تابلو –گچ-کتاب درسی- سی دی-پوستر متناسب با موضوع

 

 

وسایل مورد نیازو روش تدریس

 

 

 

 

مدت زمان

روش تدریس:

سخنرانی – استفاده از وسایل آموزشی و کمک آموزشی سمعی، بصری – الگوی یاد دهی در فرایند تدریس.

 

 

 

 

دقیقه

10

فعالیت های مقدماتی :

- ذکر نام خدا ترجیحا با استفاده از آثار ادب عرفانی

- احوال پرسی و حضور وغیاب- بررسی تکالیف درس قبل- نصب پوستر

- تهیه ی مقدمات استفاده از وسایل آموزشی و کمک آموزشی

- گروه بندی و نام گذاری گروه ها

مراحل اجرا

 

دقیقه

10

ارزشیابی تشخیصی :

پرسش از درس گذشته در جهت ترمیم کاستی ها در آموزش(به صورت گروهی)

1- غزل چگونه شعری است.

2- مقایسه حافظ و سعدی از نظر تقدم زمانی و تاثیر آن در آثار این دو شاعر.

3- ادبیات غنایی چگونه است.

4- سبک شعری حافظ وسعدی چیست.

5- تلمیحات شعر حافظ کدام است.

6- منظور از باد شرطه و تفقد در شعر حافظ چیست.

7- ایهام را با ذکر مثال توضیح دهید.

 

دقیقه

5

ارزشیابی ورودی:

1- منظور از ادبیات عرفانی چیست.

2- ادبیات عرفانی چه سابقه ای در شعر فارسی دارد.

3- چقدر سنایی را می شناسید .

 

دقیقه

10

آماده سازی:

1- نمایش فیلم کوتاه، استفاده از سی دی برای پخش شعرعرفانی با صدای خوش

2- معرفی سنایی و سبک شعری او و چگونگی  روی آوردن به شعر عرفانی

 

دقیقه

30

-  روخوانی درس توسط معلم

 –  بیان آرایه های ادبی درس

-  توضیح ابیات با مشارکت دانش آموزان

-  بررسی قالب شعری قصیده

 –  معرفی سنایی و دوره ی شعر ی او

 

 

 

ارائه درس جدید

 

 

دقیقه

 

 

5

از دانش آموزان انتظار می رود :

- چند شاعر ادبیات عرفانی را نام ببرند.

- اشعار سنایی را معنی کنند.

- تلمیح را با ذکر مثال توضیح دهند.

- ابیات هم معنی ومشابه را بگویند.

 

 

ارزشیابی تکوینی یا مرحله ای

 

 

دقیقه

 

 

 

15

- سنایی در سرودن شعر عرفانی مبدع بوده یا مقلد؟

- مضمون و قصاید سنایی چیست؟

- به سنایی چه لقبی داده اند؟

- آلب ارسلان کیست ودر این شعرچگونه نمادی است؟

-کدام بیت مفهوم قرآنی دارد؟

- درفش کاویان چیست و چه نمادی است؟

- عرش وفرش کنایه از چیست؟

- نشانه ی کثرت در این شعرکدام حرف است؟

- استفاده از سوالات تستی.

 

ارزشیابی تکمیلی

 

5

- دو نمونه شعر عرفانی کوتاه برای جلسه ی آینده بیاورید.

- قصیده ی به عنوان  نمونه  آورده و اجزای تشکیل دهنده ی آن را مشخص کنید.

- به خود آزمایی درس پاسخ دهید

- از روی درس بخوانید و معنایی را که از درس فهمیده اید بیان کنید.

 

 

فعالیت های  دانش آموزان

 

 

تهیه وتدوین: گروه آموزشی زبان و ادبیات فارسی اداره ی آموزش وپرورش شهرستان یروجرد

+ نوشته شده در  چهارشنبه چهارم آبان ۱۳۹۰ساعت 19:42  توسط گروه ادبیات  | 

                                                               بسمه تعالی

                                موضوع : طرح درس داستان رستم و اشکبوس(ادبیات فارسی 2)

نام و نام خانوادگی:رضاآزادپور                                                                                 آموزشگاه :علوی

 

به نام خداوند بالا و پست که در بهترین جای قلبم نشست

 

قبل از ارائه ی طرح درس وتدریس درس جدید ، مقدمه ای در مورد شروع کلاس بیان می کنم.

« قبل از تدریس درس جدید »

1- سلام و احوال پرسی با دانش آموزان ، زیرا یک سلام گرم می تواند تشویش و نگرانی آن ها را کم کرده و معلم می تواند الگوی تربیتی مناسبی برای دانش آموزان قرار گیرد.

2 - رسیدگی به حضور غیاب دانش آموزان در 3 دقیقه و دقت در وضع سلامت جسمی و روانی آن ها . برای تقویت روابط صمیمانه و دوستانه با شاگردان بهتر است معلم شاگردان را با نام کوچک حضور و غیاب کند و از حالت های رسمی بپر هیزد ، حضور و غیاب باید برای اصول و هدف های مشخصی صورت گیرد نه اینکه فقط جنبه ی تشریفاتی داشته باشد .

3- یکی دیگر از کار های درسی قبل از تدریس ، بازدید و بررسی تکالیف دانش آموزان است. لازم است معلم در هر جلسه از یک الی دو دانش آموز بخواهد تکالیف خود را به کلاس نمایش و گزارش دهد. این عمل موجب تقویت اعتماد به نفس دانش آموزان می شود و یک بهره گیری تقویتی از فعالیت های کلاسی است وجدی بودن انجام تکالیف را به آن ها گوشزد می کند.

4- ازهر دانش آموز به مدت پنج دقیقه و به میزان پنج نمره پرسش می شود که این پرسش ها دربر گیرنده ی محور های اصلی کتاب یعنی اشعار و متون نثر و واژگان و دانش های ادبی است . حداکثر از چهار نفر سؤال می شود ویا به شکل کتبی به تمام دانش آموزان سؤال داده می شود و ضمن اینکه آن ها به سؤالات پاسخ می دهند ، چنانچه مطلبی را خوب نفهمیده باشند ، تا سقف زمانی ده دقیقه مطالب ضروری را برای همه ی دانش آوزان تبیین می کنم . با این حساب ، در نهایت حدود سی دقیقه از وقت کلاس برای پرسش و پاسخ و بازگویی مطالب ( رفع اِشکال ) صرف می شود. پس از حصول اطمینان از فراگیری مطلوب دانش آموزان و رفع اشکال در خود آزمایی های درس قبل ، زمینه چینی برای ورود به درس جدید با چند پرسش آغاز می شود . این پرسش ها برای سنجش میزان اطلاعات دانش آموزان در مورد نویسنده ی متن جدید و محتوای آن است . این مسأله همان اجرای آزمون رفتار ورودی و تصمیم گیری درباره ی چگونگی آغاز درس می باشد . پیشنهاد می شود هر چند جلسه یک بار آزمون رفتار ورودی که اصطلاحاً آزمون قوه هم نام گرفته است از دانش آموزان گرفته شود تا در فرصت کافی و با تفصیل بیشتر از یاد گیری دانش آموزان اطمینان حاصل شود .

« ضمن تدریس درس جدید »

نخستین فعالیت معلم برای شروع تدریس ایجاد انگیزه و آماده سازی در دانش آموزان است ؛ زیرا ذهن هر یک از دانش آموزان هنگام ورود به کلاس ممکن است مشغول مسائل و حوادث قبلی باشد ، از این رو معلم باید با ابتکار شخصی خود دانش آموزان را برای یاد گیری و توجه به درس آماده سازد .

آنگاه آموخته های قبلی و مطالب پیش نیاز درس جدید را به دانش آموزان یاد آوری کند ، ضمن بیان هدف های درس و در نظر داشتن هدف های اصلی درس برای تقویت برخی مهارت ها و بکار گیری روش ها و فنون در ارائه درس و بهره گیری از اصول مدیریت تدریس و کلاس داری و در نظر گرفتن زمان ، بیان مناسب ، حرکت کردن در کلاس و نگاه کردن به تمامی دانش آموزان و شرکت دادن دانش آموزان در مباحث و مسائل درس و کلاس و مجال دادن به آن ها در فعالیت ها برای اینکه اعتماد به نفس خود را از دست ندهند و هدف های درس تحقق یابد .

در این جا طرح درس « داستان رستم و اشکبوس » از کتاب فارسی 2 را به عنوان نمونه ارائه می‌کنم:

1- « موضوع درس :»

« ادبیات حماسی ، حماسه ی طبیعی و مصنوع ، داستان رستم و اشکبوس »

2- « اهداف آموزشی :»

الف- هدف های اصلی :

معرفی و تبیین ادبیات حماسی و انواع حماسه ( طبیعی و مصنوع )

بیان جایگاه و ارزش شاهنامه و شناخت زمینه های اصلی آن اعم از زمینه ی داستانی ، قهرمانی ، ملی و خرق عادت .

2 -معرفی و شناخت فردوسی به عنوان یک شخصیت آزاده و شاعر حماسه سرای قرن چهارم .

آشنایی با مفاهیم و پیام های آثار حماسی

کسب توانایی تشخیص و تحلیل آثار حماسی

آموزش درست خوانی شعر حماسی

بر انگیختن و تقویت صلح و دوستی و مهر و محبت در دانش آموزان و دوری از جنگ و نزاع و داشتن روحیه ی وطن دوستی و پای بندی آن ها به ارزشهای میهنی و اعتقادی و ملی و داشتن روحیه ی شهامت و پایداری در مقابل ظلم و بیگانه .

آموزش لغات دشوار متن و شناخت واژه های اصیل فارسی در شعرفردوسی.

ب- هدف های فرعی :

معرفی شخصیت رستم- معرفی شخصیت اشکبوس

بیان قالب اشعار فردوسی ( مثنوی ) و محتوا و وزن شعر او.

آموزش برخی آرایه های ادبی موجود در شعر اعم از تشبیه ، استعاره ، واج آرایی ، قلب جناس و انواع آن

توضیح و بیان نکات دستوری آنطور که با شرح آن درک مفهوم شعر را آسان تر می کند مثل ضمایر متصل و نقش های آن در جمله و جای قرار گرفتن آن در عبارت هنگامی که شعر به نثر برگردانده می شود .

تشویق دانش آموزان جهت مراجعه به کتابخانه ی مدرسه و شهر برای مطالعه بیشتر در این زمینه و نحوه ی استفاده از فرهنگ لغت .

3- « روش کار ( جهت دستیابی به اهداف درس ) . »

ابتدا به مدت 15 دقیقه ادبیات حماسی ، حماسه ی طبیعی و منصوع ، جایگاه

فردوسی و شاهنامه در ادبیات فارسی و شخصیت فردوسی در ادبیات حماسی ایران را شرح می دهم . آنگاه کتاب شاهنامه را که به کلاس برده ام به دانش آموزان معرفی می کنم و ضمن توضیحات خود از دانش آموزان می خواهم در این مورد اظهار نظر و گفتگو کنند و فرصت کوتاهی به این امر اختصاص داده می شود .

شعر حماسی رستم و اشکبوس با شیوه ای مؤثر و القایی قرایت می کنم ، از دانش آموزان می خواهم که آن ها نیز متن را قرایت کنند . سپس به توضیح ابیات و بیان معنی و مفهوم شعر می پردازم ، وازه های دشوار درس ، برخی آرایه های ادبی موجود و نکات دستوری را در صورت ضرورت توضیح داده و چگونگی عملکرد رستم و اشکبوس در داستان را بیان کرده و مثال هایی از شاهنامه می آورم . البته معنی و مفهوم شعر و نکات دیگر به روش پرسش و پاسخ انجام می گیرد .

بیان معنای واژه ها تکلیف فردی آنها ( دانش آموزان ) است ، بنابراین با معنی کردن واژه ها به کمک آنها و استخراج معانی از آخر کتاب ، واژه نامه ای با خود به کلاس برده و به آنها معرفی می کنم و عمداً بعضی واژه ها را معنی نکرده و روی تخته سیاه کنار آرایه ها و نکات دستوری نوشته و از آن ها می خواهم برای جلسه ی بعد با استفاده از لغت نامه ی موجود در کتابخانه ی مدرسه یا خانه مفاهیم این گونه کلمات را یافته و در کلاس ارائه دهند. بنابراین به علت زمان کم بازبینی دفتر کار دانش آموزان را با کمک نماینده کلاس انجام می دهم .

در جهت پایان روخوانی و روان خوانی از بچه ها می خواهم شعر را قرائت و تمرین کنند .

چند کتاب غیر درسی که به هدف های این درس ارتباط داشته باشند به دانش آموزان معرفی می کنم و در صورت امکان از کتاب های شخصی خودم در اختیار آن ها می گذارم .

* 4- « زمان : » مدت زمان لازم برای ارائه ی این درس 90 دقیقه می باشد که نیم ساعت از آن صرف پرسش و پاسخ می شود .

5- « ابزار کار : »

برای تحقق اهداف آموزشی این درس علاوه بر کتاب درسی از منابع زیر استفاده می شود :

2- شاهنامه و فردوسی

3- فرهنگ معین

4- بریده ی روزنامه ها درباره ی شاهنامه فردوسی یا کتاب های غیر درسی که با موضوع ارتباط داشته باشند جهت استفاده ی دانش آموزان

5- گچ و تخته ی کلاس

                   گروه ادبیات فارسی شهرستان بروجرد

 

+ نوشته شده در  چهارشنبه چهارم آبان ۱۳۹۰ساعت 19:42  توسط گروه ادبیات  | 

 

طرح درس سالانه درس ادبيات فارسي يک

 

طراح: رضاآزادپور

گروه ادبیات فارسی شهرستان بروجرد

 

 

موضوع جلسه

 

عنوان درس

 

هفته

 

ماه

 

 

معني لغات تبيين حمد ولغت مولانا کيست ؟ مهمترين اثرش چه نام دارد ؟ معني شعر

 

درس اول : هرکاري که با نام خدا آغاز نشود ابتر است با تو ياد هيچکس نبود روا

 

اول

 

 

 

 

 

 

 

 

مهر

 

ادبيات در ملل اسلامي و جهان چگونه تقسيم ميشوند و چه تفاوتي دارند ؟ ادبيات چيست  ؟ حماسه چيست ؟ حماسه بر چند بخش است ؟ معني لغات و معني شعر

 

 

ادبيات چيست ؟

درس دوم : ادبيات حماسي

 

دوم

 

 

تبيين داستان رستم وسهراب معني لغات و معني شعر و توضيح نکات مهم درس

 

 

درس سوم: رزم رستم وسهراب

 

سوم

 

 

تعريف وتشريح صور خيال شعر ( تشبيه و استعاره ) قافيه و شکل قرار گرفتن آن در انواع قالب شعري ( قطعه مثنوي غزل ) ادبيات نمايشي چيست ؟ در جهان و ايران چگونه است ؟

 

 

بياموزيم ادبيات نمايشي

 

 

چهارم

 

 

تعزيه نمونه اي از ادبيات نمايشي به شيوه ي ايراني معني لغات معني شعر تاثير تعزيه به عنوان محور انتقال حادثه ي عاشورا به دانش آموزان .

 

 

 

مير علمدار در آمدي بر ادبيات

 

 

اول

 

 

 

 

 

 

آبان

 

عيار و عياران چه کساني بودند ؟ تشريح پيام درس معني لغات .

 

داستان سمک و قطران

 

دوم

 

تبيين پيام درس تقابل خير وشر در هستي جدال اين دو پيروزي دانايي- استعاره چيست ؟ مولانا وشعرهاي تمثيلي پرهيز از سطحي نگري معني لغات .

 

 

داستان خير وشر بياموزيم و بخشي از طوطي و بقال

 

 

سوم

 

 

اتمام معني لغات -  ادبيات پايداري چيست ؟ اصلي ترين مسائل ادبيات پايداري سيمين دانشور کيست ؟ معني لغات تبيين تاثير اين نوع ادبيات در دانش آموزان .

 

 

طوطي وبقال بياموزيم در آمدي بر ادبيات پايداري گلهايي که در نسيم آزادي مي شکفد

 

 

چهارم

 

 

 

 

 

 

موضوع جلسه

 

عنوان درس

 

هفته

 

ماه

 

 

معني شعر تشريح فضاي شعردرحادثه ي انقلاب و بازگشت امام به وطن آويني کيست ؟ خدمات آويني در ساخت فيلم هاي مستند جنگ و فرهنگ ايران معني لغات و متن هاي مشکل

 

خط خورشيد بياموزيم  - دريادلان صف شکن   

 

اول

 

 

 

 

 

 

آذر

 

ويژگي شعر نو تشريح ادبيات جهاني خواندن متن درس پيام داستان ( مهرورزي تقدير از کساني که براي ما متحمل زحمت شدند ) .

 

 پاسخ بياموزيم در آمدي بر ادبيات جهاني

 

دوم

 

 

 شيلر کيست؟ کوپه کيست ؟ شهرت فردوسي و تحسين جهانيان .

 

هديه نا تمام مسافر فردوسي

 

سوم

 

 

مناظره چيست ؟ مشهورترين مناظره فارسي از کيست ؟

 

قطرات سه گانه بياموزيم پروردگارا

 

چهارم

 

 

دوره و رفع اشکال

 

 

 

اول

 

 

 

 

 

دي

 

 

 

امتحانات ترم

 

 

دوم

 

 

سوم

 

 

چهارم

 

 

 

 

 

 

موضوع جلسه

 

عنوان درس

 

هفته

 

ماه

 

 

ادبيات غنايي چيست ؟ نظامي شاعر چه قرني است ؟ آثار او معني لغات معني شعر

 

 

ادبيات غنايي از کعبه  گشاده گردد اين در

 

اول

 

 

 

 

 

 

بهمن

 

معني لغات معني شعر

 

درا مواچ سند

 

دوم

 

 

تعريف چهارپاره و شکل قالب ادبيات تعليمي چيست ؟ انواع آن معني لغات و عبارات مشکل

 

 

بياموزيم ادبيات تعليمي هنر وسخن

 

سوم

 

 

معني شعر و لغات مفهوم کلي ابيات

 

کدام قبله متاع چواني

 

چهارم

 

 

فرهنگ چيست ؟ حفظ فرهنگ چه ارزش هايي دارد ؟ معني عبارات و لغات مشکل

 

 

در آمدي بر فرهنگ برهنگي و برهنگي فرهنگي

 

اول

 

 

 

 

 

اسفند

 

زرين کوب کيست ؟ آثارش معني عبارات و لغات سهراب سپهري کيست ؟ آثارش- معني عبارات .

 

 

مسجد جلوه گاه هنر اسلامي کلاس نقاشي

 

دوم

 

 

مضامين مهم ادبيات دوران مشروطه دهخدا کيست ؟ آثارش معني عبارات و لغات مشکل

 

 

در آمدي بر ادبيات مشروطه مشروطه خالي

 

سوم

 

 

عارف قزويني کيست ؟ معني شعر معني عبارات و لغات مشکل

 

 

نامه مرغ اسير حاکم و فراشان

 

چهارم

 

 

 

 

 

موضوع جلسه

 

عنوان درس

 

هفته

 

ماه

 

 

       

تعطيلات نوروزي

 

اول

 

 

 

 

 

 

فروردين

 

دوم

 

 

شاعر آزادي کيست ؟ بهار و مهارت او در شعر معني شعر ولغات تعريف حسب حال نويسي و زندگي نامه نويسي

 

مرغ گرفتار بياموزيم در آمدي بر سفرنامه ، حسب حال و زندگي نامه

 

 

سوم

 

 

ناصر خسرو کيست ؟ معني عبارات و لغات مشکل عليرضا قزوه کيست ؟ معني عبارات

 

سفر به بصره پرستو درقاف

 

چهارم

 

 

هلن کلر کيست ؟ معني عبارات مشکل نيما کيست ؟ ايجاد تحولي شگرف در ادبيات معاصرايران

 

زندگي من پيرمرد چشم ما بود

 

اول

 

 

 

 

 

ارديبهشت

 

حوزه ادبيات برون مرزي شامل چه کشوره هايي است ؟ اقبال لاهوري کيست ؟ معني شعر ها

 

در آمدي بر ادبيات فارسي برون مرزي مسافر ديده ور دريا

 

دوم

 

 

ابراهيم صفا کيست ؟ معني شعر و لغت عبيد رجب کيست ؟ معني شعر .

 

لاله آزاد تا هست عالمي مناچات

 

سوم

 

 

دوره و رفع اشکال

 

 

چهارم

 

 

امتحانات تر م

 

 

 

 

 

 

خرداد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ نوشته شده در  چهارشنبه چهارم آبان ۱۳۹۰ساعت 19:41  توسط گروه ادبیات  | 

 

طرح درس سالانه ادبیات1                         طراح:زهرامحمدی              شهرستان :بروجرد

ماه

هفته

عنوان درسی

موضوع جلسه

صفحه

 

 

 

 

 

مهر

اول

درس اول : هر کاری که با نام خدا آغاز نشود ابتر است.

با تو یاد هیچکس نبود روا

معنی لغات . تبیین حمد و نعت . مولانا کیست ؟ مهمترین اترش چه نام دارد . معنی شعر

6-3

 

دوم

ادبیات چیست ؟ درس 2 ادبیات حماسی

ادبیات در ملل اسلامی وجهان  چگونه تقسیم می شوند وچه تفاوتی دارند؟ادبیات چیست ؟ حماسه چیست ؟ حماسه بر چند بخش است ؟ معنی لغات ومعنی شعر 

14-7

 

سوم

درس سوم : رزم رستم و سهراب

تبیین داستان رستم وسهراب .معنی لغات و معنی شعر وتوضییح نقاط مهم درس

20- 15

 

چهارم

(2)بیاموزیم-  ادبیات نمایشی آزمون کتبی -

تعریف وتشریح صور خیال شعر (تشبیه . استعاره )قافیه و شکل قرار گرفتن آن در انواع قالب شعری (قطعه .مثنوی . غزل  .ادبیات نمایشی چیست ؟ در جهان و ایران چگونه است ؟

24- 21

 

 

 

 

 

 

آبان

اول

میر علمدار درآمدی بر ادبیات.

تعزیه نمونه ای از ادبیات نمایشی به شیوه ی ایرانی . معنی لغات . معنی شعر . تاثیر تعزیه به عنوان محور انتقال حادثه عاشورابه دانش آموزان 

36- 25

 

دوم

داستانی(سنتی)سمک و قطران-بخشی از داستان خیروشر

عیار و عیاران چه کسانی بو دند ؟ تشریح پیام درس . معنی لغات .

46 37

 

سوم

از داستان خیر و شر درس پنجم : بیاموزیم طوطی و بقال

 

تبیین پیام درس . تقابل خیر و شر در هستی جدال این دو . تلا ش شر سلطه بر بینایی و آ گاهی  . پیروزی دانایی استعاره چیست ؟مو لانا و شعر های تمثیلی . پرهیز از سطحی نگری .معنی لغات و شعر راستی بر بدی و ناآ گاهی  معنی لغات

46 37

 

چهارم

 – بیاموزیم در آمدی بر ادبیانت پایداری گل هایی که در نسیم آزادی می شکفد آزمون کتبی

اادبیات پایداری چیست ؟اصلی مسائل ادبیات پایداری چه مو ضو عاتی هستند ؟سیمین دانشور کیست ؟ معنی لغات ؟ تبیین تاثیر ادبیات در پیروزی انقلات

64- 55

 

 

آذر

اول

خط خورشید بیاموزیم دریادلان صف شکن

معنی شعر . تشریح فضای شعر در حاثه انقلاب و باز گشت امام به وطن. مر تضی آوینی کیست ؟ خدمات مرتضی آ وینی در سا خت فیلم های مستند .جنگ و فر هنگ ایرا ن زمین معنی .لغات ومتن های مشکل

74 65

 

دوم

پاسخ بیاموزیم -  در آمدی بر ادبیات جهانی-

ویژگی شعر نو . تشریح ادبیات جهانی . خواندن متن درس . |پیام داستان(مهر ورزی .تقدیر و تشکر از کسانی که در زندگی ما متحمل زحمت شدند 

79  -75

 

سوم

هدیه ناتمام-مسافر - فردوسی

شیللر کیست ؟ کوپه کیست شهرت فردوسی و تحسین جهانیان .

86-80

 

چهارم

قطرات سه گانه بیاموزیم پروردگارا آزمون کتبی

مناظره چیست ؟ مشهور ترین مناظر ه در ادبات فارسی از کیست ؟

 

 

 

90  87

 

 

دی

 

اول

دوره درس  و رفع اشکال

 

-

 

دوم

امتحان ترم

 

-

 

سوم

امتحان ترم

 

-

 

چهارم

امتحان ترم

 

-

 

 

بهمن

اول

ادبیات غنایی از کعبه گشاده گردد این در -

ادبیات غنایی چیست ؟ نظامی شاعر چه قرنی است ؟ مجمو عه آثار او را نام ببرید . معنی لغات . معنی شعر

96 93

 

دوم

در امواج سند

معنی لغات . معنی شعر .

102 97

 

سوم

بیاموزیم ادبیات تعلیمی هنر و سخن

تعریف چهار پاره و شکل قالب .ادبیات تعلیمی چیست ؟ وانواع آن . معنی لغات و عبارات مشکل

106 103

 

چهارم

کدام قبله ؟ - متاع جوانی آزمون کتبی

معنی شعر و لغات  . مفهوم کلی ابیات

108 -107

 

اسفند

اول

در آمدی برفرهنگ برهنگی ، برهنگی فرهنگی

فرهنگ چیست ؟ حفظ فرهنگ و تمدن چه ارزشهایی دارد . معنی عبارات و لغات مشکل

117 111

دوم

مسجد جلوه گاه هنر اسلامی کلاس نقاشی

عبد الحسین زرین کوب کیست ؟ آثار اورا نام ببرید. معنی عبارات و لغات سهراب  سپهری کیست ؟ اثار اورا نام ببرید معنی عبارات مشکل

126 -119

سوم

در آمدی بر ادبیات دوره مشروطه مشروطه خالی

مضامین مهم ادبیات دوران مشروطه . علی اکبر دهخدا کیست ؟ و آثار اورا نام ببرید . معنی عبارات و لغات مشکل

135 130

چهارم

ناله مرغ اسیر حاکم فراشان آزمون کتبی

عارف قز وینی کیست ؟ معنی شعر . معنی عبارات ولغات مشکل

140 -136

فروردین

اول

تعطیلات نوروزی

 

-

دوم

تعطیلات نوروزی

 

-

سوم

مرغ گرفتار بیاموزیم در آمدی برسفر نامه حسب و حال ، زندگی نامه

شاعر آزادی کیست ؟ بهار در سرودن کدام قالب شاعری مهارت داشت. معنی شعر و لغات. حسب الحال نویسی و زندگی نامه نویسی را تعریف کنید

145- 141

چهارم

سفر به بصره پرستو در قاف آزمون کتبی

ناصر خسرو قبادیانی کیست ؟ معنی عبارات و لغات مشکل . علیرضا قزوه کیست ؟ معنی عبارات

152 141

اردیبهشت

اول

زندگی من پیرمرد چشم ما بود

هلن کلر کیست ؟ معنی عبارات مشکل . خواندن متن . نیما کیست و چه تحولی شگرف در ادبیات معاصر ایران ایجاد نمود

163 153

دوم

در آمدی بر ادبیات فارسی برون مرزی مسافر دیده ور دریا

حوزه ی ادبیات  برون مرزی شامل چه کشور هایی است  اقبال لاهوری کیست ؟ معنی شعر . مسافر . دیده ور. سروری . دریا 

169 167

سوم

لاله آزاد تا هست عالمی مناجات

ابراهیم صفا کیست؟معنی شعر ولغات .عبید رجب کیست ؟ معنی شعر 

178 170

چهارم

دوره و رفع اشکال

 

-

خرداد

اول

امتحان ترم

 

-

دوم

امتحان ترم

 

-

سوم

امتحان ترم

 

-

چهارم

امتحان ترم

 

-

 

+ نوشته شده در  چهارشنبه چهارم آبان ۱۳۹۰ساعت 19:41  توسط گروه ادبیات  | 

 

وبلاگ من


                                                                 باسمه تعالی

طرح درس روزانه

ادبیات فارسی(۱)

موضوع درس:ادبیات داستانی               مدرس :زهرامحمدی  زمان: 90دقیقه

 

        پایه:اول متوسطه

تحلیل آموزشی

جزءبه جزء کردن هدفهای کلی-تهیه رئوس مطالب درس

ادبیات داستانی- سمک وقطران

هدف های کلی

هدفهای هستند که دانش آموزان پس ازتدریس درس بایدآن هارا بفهمند.این هدفها باافعال غیررفتاری بیان می شوندمانند :بفهمند-بیاموزند-بدانند –بشناسند

1-نویسنده ی کتاب سمک وقطران رامی دانند.

2-معنی ومفهوم لغات واصطلات درس را می دانند.

3-خود آزمایی های درس را می دانند.

هدف های رفتاری

بااهداف رفتاری اندازه گیری می شون:نوشتن-مقایسه کردن-حل کردن-انجام دادن-تعریف کردن

1-نویسنده ی کتاب سمک عیار را می گویند.

2-معنی لغات واصطلاحات درس می گویند.

3-به خود آزمایی ها پاسخ می دهند.

پیش دانسته ها

مطالبی هستند که دانش آموزباید آن هارایادگرفته باشد.

سوالاتی در مورد ادبیات نمایشی مطرح می شود وبا کمک دانش آموزان پاسخ آن هاداده می شود

ارزشیابی ورودی

سوالاتی که به کمک آن هارفتار ورودی دانش آموزان رامی سنجیم

سوالاتی از درس گذشته پرسیده می شود:1-تعزیه چیست؟

2-تئاتروتعزیه چه فرقی با هم دارند؟

نتیجه

 

 

انتخاب روش

 

مشارکتی-پرسش وپاسخ

انتخاب رسانه ی مناسب

 

گچ-تخته –کتاب

فعالیتهای مربوط به معلم وزمان

1-سلام واحوال پرسی  3

2-حضور وغیاب        5

3-اجرای ارزشیابی  ورودی                     3

4-مرور درس گذشته    5

5-ارتباط دادن درس جدید با مطلب گذشته            4

6-ارائه درس جدید       40

7-جمع بندی و   نتیجه گیری                       10

8-ارزشیابی پایانی      15

9-تعیین تکلیف           5

 

فعالیت های مربوط به دانش آموزان

 

شرکت درکلاس درس وفعالیت های کلاسی وپاسخ به سوالات معلم

سوالات ارزشیابی پایانی

 

پرسیدن سوالاتی درباره ی درس

فعالیت های تکمیلی

 

تعیین فعالیتی های برای جلسه آینده

 

 

+ نوشته شده در  چهارشنبه چهارم آبان ۱۳۹۰ساعت 19:38  توسط گروه ادبیات  |